งานพัสดุ เป็นงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ทั้งวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ  ในการทำงานต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดซื้อต้องให้ได้ราคาต่ำที่สุด แต่ของมีคุณภาพดีที่สุด