ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ผ่านการทำงานมาแล้วจากหลายหน่วยงาน
ทุกงานที่ทำก็ประทับใจและมีความผูกพันกับงานและบุคลากรที่ร่วมงานด้วยทุกครั้ง สุดท้ายก็มาทำงานที่งานประสานการวางแผน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เคยทำงานมาแล้วในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2527 มีความผูกพันกับงานและบุคลากรในงาน จนกระทั่งเมื่อเดือน
มกราคมปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีโอกาสมาทำงานกับงานประสานการวางแผนอีกครั้ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งคิดว่าตรงกับ
ความถนัดของตนเองมากที่สุด ในการทำงานไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานใดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความอดทน และความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานไม่ว่างานนั้นจะง่ายหรือยากเพียงใด