ความประทับใจในงานที่ทำ               ก่อนหน้านี้ได้ทำงานอยู่ที่ คณะศึกษาศาสตร์ ในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ  ประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ได้ให้บริการบุคคลในหน่วยงาน ประทับใจที่ทุกคนมีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน             ปัจจุบัน ทำงานอยู่ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ติดต่อหน่วยงานภายนอก   โหลดข้อมูล GFMIS และเบิกจ่ายเงินของ สำนักส่งเสริม  ทำให้ได้รู้จักคนมากขึ้น  ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น และทุกคนในหน่วยงานก็มีความเป็นกัน