จ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 31


กระบวนการของ Self Learning ในจ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 31

 

 

 

          ช่วงวันแข่งขันกีฬาสีปี 2554 จ่านกร้องเกมส์  ครั้งที่ 31  คือวันที่ผู้เขียนต้องทำหน้าที่หนักที่สุดวันหนึ่ง  เพราะต้องทำทั้งหน้าที่ประจำและเป็นกรรมการตัดสินคณะสี  หน้าที่ประจำ คือการควบคุมกำกับ ดูแล  พฤติกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3    วัยห่าม  วัยซน   วัยแห่งการค้นหา  วัยแห่งความหาญกล้าท้าทาย  และอีกหลายๆสมญา   ซึ่งไม่ค่อยมีครูท่านใดปรารถนามาใกล้ชิดนัก  ผู้เขียนรับผิดชอบงานปกครองระดับชั้นมาเป็นเวลา 16  ปีเศษ จึงมีประสบการณ์ในการวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  พอที่จะนำมาใช้ในทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ....ผลงานที่มองเห็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนขึ้น  ตั้งแต่ปี 2551  คือการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกรรมการห้องเรียน  ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเป็นผู้นำ   ตั้งแต่ฝึกการวางแผนการทำงาน การมอบหมายหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคน  การสร้างทีมงาน การสังเกต  การตัดสินใจ การรู้จักการวิเคราะห์ แยกแยะและคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การป้องกันและแก้ไขปัญหา    ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตอย่างหลากหลาย  สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตได้   และภาระงานใหม่ในกิจกรรมกีฬาสีปี 2554 จ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 31 นี้ผู้เขียนกับทีมงานคณะกรรมการห้องเรียนระดับชั้น ม.3 ได้รับมอบหมายจากกลุ่มงานปกครองให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินถ้วยรางวัลขวัญใจฝ่ายปกครอง  ตั้งแค่เริ่มฝึกซ้อมการแข่งขัน จนถึงวันประกาศรางวัลเมื่อการแข่งขันสิ้นสุด  ผู้เขียนและทีมงานกรรมการห้องเรียน  ได้ข้อสรุปโดยรวมที่ทำให้มองเห็น  ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่เกิดขึ้นใน จ่านกร้องเกมส์ ครั้งที่ 31 ดังนี้

 

1.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   ( กองเชียร์  เข้มแข็งอดทน  เชียร์สุดพลัง อย่างสนุกสนาน  ทุกสีได้ส่งสุดยอดนักกีฬามาแข่งขันได้ครบทุกรายการ  ความรับผิดชอบของทุกคณะสีทำให้เกิดความสำเร็จสมบูรณ์ )
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ดี   ( กองเชียร์  เข้มแข็งอดทนบากบั่นในการทุ่มเททำงาน  ดูจากความสวยงามของขบวน  อัฒจันทร์เชียร์ที่ตกแต่งไว้อย่างอย่างสวยงาม และสื่อถึงความรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   การรักความเป็นไทย  การมีวินัย  การใฝ่รู้หาข้อมูลมาพัฒนาการเชียร์  ทั้งอุปกรณ์และเพลงเชียร์ การใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง การเสียสละและมีจิตสาธารณะ  ทุกคณะสีล้วนมีพฤติกรรมและการนำเสนอที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร )
3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี   (มีข้อสังเกตว่า กองเชียร์  เข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ  ทำให้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์งานโดยไม่ต้องลงทุนมาก มีการแก้ไขจุดที่จะทำให้ถูกตัดคะแนน   มีทักษะในการหาข้อมูล  เพื่อลดค่าใช้จ่าย  เช่น การยืมอุปกรณ์และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น ทำให้งานยิ่งใหญ่และสำเร็จสมบูรณ์ มีการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างเข้มแข็ง และมีทักษะการจัดการเวลาที่ดี)
3.ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น   ( กองเชียร์  และนักกีฬา วางแผนการจัดการแข่งขันได้สำเร็จสมบูรณ์ โดยไม่เกิดปัญหาให้ครูที่ปรึกษาคณะสีต้องหนักใจ  สามารถจัดระบบการทำงาน  แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาภายในคณะสีได้ด้วยตนเอง  ไม่เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทรุนแรง  ทั้งการเชียร์และแข่งขันกีฬาอย่างรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ด้วยน้ำใจของนักกีฬา)

 

          จ่านกร้องเกมส์  ครั้งที่ 31 นี้  เป็นปีที่ผู้เขียนเห็นภาพการพัฒนาผู้เรียนได้ชัดเจนกว่าทุกปีที่ผ่านมา  การพยายามแก้ไข ป้องกันปัญหา และพัฒนาผู้เรียนของงานปกครองระดับชั้น ม.3  การใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน  ทำให้เกิดความรู้ที่คงทน  ส่งผลเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจและจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ด้วยพลังของแกนนำที่เติบโตมาจากจากทรัพยากรบุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่ทำหน้าที่กรรมการห้องเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้น  ม.3   ซึ่งเคยได้รับการฝึกฝนภาวะผู้นำ  การประชุมอบรม  ให้ความรู้  การฝึกทักษะการคิดและการตัดสินใจ  ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์  และจะเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่กล่าวมาได้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป  จนถึงระดับดีมาก

  

           เมื่อโยงเข้าสู่การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กิจกรรมกีฬาสียังนับได้ว่าเป็นวิธีการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพราะนักเรียนสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆส่งผลให้เกิด Self Developmentและมีศักยภาพในการทำงานสูง  เป็นขั้นตอนของ Self Learning ที่ปรากฏในกิจกรรมจ่านกร้องเกมส์  ครั้งที่ 31  ดังนี้

 

1. ขั้นตอนการสำรวจความต้องการของสมาชิกคณะสี 

2. ขั้นตอนการสื่อสารและให้คำแนะนำ  การนำความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการซ้อมเชียร์และซ้อมกีฬา มีการมอบหมายภาระงาน และติดตามงาน  และสร้างสรรค์งาน
3. ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสอบถามความคืบหน้าในการทำงานของทุกฝ่าย  การให้ข้อเสนอแนะซึ่งกัน ตลอดจนการให้กำลังใจกันเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค
4.  ขั้นตอนการสรุปผล นำเรื่องราวที่ได้จากการเรียนรู้ไปบอกต่อให้กับรุ่นน้อง ถือว่าเป็นการถ่ายโยงความรู้ของตนไปยังรุ่นต่อไป เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นภายในคณะสี   สังเกตได้จากการวางแผนแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละคณะสีที่พัฒนาเรื่องการป้องกันปัญหาการถูกตัดคะแนนอย่างเห็นได้ชัด

  

    การตัดสินกิจกรรมของแต่ละคณะสี  เพื่อมอบถ้วยรางวัลขวัญใจฝ่ายปกครองในครั้งนี้   ผู้เขียนมองเห็น Talent People  ในจ่านกร้องเกมส์  ครั้งที่ 31 ในทุกคณะสี และจะนำไปเป็นประเด็นในการสนทนาในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ ของกระบวนการของ Self Learning ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป

 

     

 

คำสำคัญ (Tags): #กีฬาสี
หมายเลขบันทึก: 455135เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2011 21:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (31)

หวัดดีค่ะ

ฝนตกหนักไหมคะ

มาเยี่ยมมาดูกิจกรมของเด็กๆค่ะ

ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆมีดีๆเยอะ...เด็กไทยไม่น้อยหน้าใคร...

 

*** ขอบคุณ คุณแดง เลี่ยมทอง ช่อเพชรกุล ที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณครูกิติยา 
 • ชื่นชมในความสามารถของนักเรียน ร.ร.จ่านกร้อง 
 • ทั้งร้องเพลง เชียร์กีฬา ศิษย์เก่ง เพราะครูดี ครูเก่งนะคะ
 •  ขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะ 
 • วันที่ ๒๒ - ๒๔ มีสัมมนาที่อัมรินทร์ลากูนค่ะ จะไ้ด้เจอกันไหมคะ?
 • ติดต่อครูคิมยังไม่ได้ค่ะ ถึงพล.ค่ำนี้ 

สวัสดีค่ะพี่ลูกช้าง

แต่ละปีๆ ผ่านไปเร็วนะคะพี่ เหมือนเพิ่งได้ชมจ่านกร้องเกมส์ ที่สามสิบ เมื่อไม่นานนี่เอง

ยังแจ่ม แจ๋ว เจ๋ง เช่นเดิม ทั้งนักกีฬา กองเชียร์ ส่งกำลังใจ .. พี่ลูกช้างสบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์กิติยา

แวะมาชมภาพกิจกรรม

ได้มีส่วนร่วมในการเชียร์

สนุกสนานมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ^_^

*** ขอบคุณพี่เอื้องแซะที่แวะมาให้กำลังใจ

*** คงกำลังเดินทางอยู่นะคะ ยินดีต้อนรับสู่เมืองสองแควค่ะ *** พี่คิมติดต่อไม่ได้เลย...เขาเปลี่ยนเบอร์ค่ะ

 

*** ตอนนี้พิษณุโลกกำลังจะอ่วมแล้วค่ะ...ระบายน้ำไม่ทัน สงสัยต้องไปอยู่บ้านน้องปู

*** มาดูลีดเดอร์ดีกว่านะคะ

*** ชอบชุดนี้จัง....ช่างจะลงทุน

*** ต้นเฟิร์นชอบไหม

แวะมาเยี่ยมชม จ่านกร้องเกมส์ "น่ารักเชียว วัยรุ่นวัยสดใส"

ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ

สวัสดีค่ะ

กิจกรรมของนักเรียนตื่นตาตื่นใจ เก่งมากๆ

ถ้าใกล้อยากไปชมแบบใกล้ชิดค่ะ สวยงามมากๆ

 • ชอบและเห็นภาพชัดเจนตามที่พี่วิเคราะห์กิจกรรมนักเรียน ว่าสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่างๆที่เขาใช้วัดคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างไร รวมทั้ง self learning กิจกรรมให้อะไรกับนักเรียนมากมาย โดยเฉพาะกีฬาสีนะครับ เพราะดูจะเข้าไปหมดเลย..
 • ไปร่วมวงเสวนากับเพื่อนครูและผู้บริหารที่ กทม.มา 2 วันครับ 16-17 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ รวมทั้งได้บทสรุปชีวิตข้าราชการของตัวเองบางเรื่องด้วยครับ ประเด็นพูดคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดการศึกษาที่ดีควรเป็นอย่างไร เน้นไปที่การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(ผมเรียกเอง) เน้นไปที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่าย เพราะเชื่อกันว่าการจัดการเรียนแบบนี้ จะสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลายครับ 
 • พบ อ.ดร.เรขา ทองคุ้ม(นามสกุลเดิม) พี่จำได้มั้ย? ที่สำคัญพบ อ.ดร.ขจิต ด้วย ซึ่งถามถึงพี่ ผมบอกอาจารย์ไปว่า พี่เป็นรุ่นพี่ผมตั้งแต่ชั้นอนุบาลยันมัธยมปลายเลย ฮาๆๆ
 • ขอบคุณความรู้และประสบการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ จร. และขอบคุณพี่กิติยาที่แวะไปเยี่ยมเยือนด้วยครับ..พี่สบายดีนะครับ

สวยเริ่ดเชิดหรู สมกับเป็นจ่านกร้องจริงๆเลยค่ะ

ทำไมไม่เห็นส่งนักร้องเข้าประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์อีกล่ะคะ  เดี๋ยวนี้รู้สึก

จะมีโรงเรียนใหม่ๆที่มีความสามารถมากมายเพิ่มขึ้นค่ะ

 • สวัสดีค่ะพี่กิติยา
 • กิจกรรมกีฬาสีเป็นกระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการจัดการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนมีการวงแผนในครั้งต่อๆไป 
 • เห็นภาพนักเรียนแสดงออกอย่างนี้แล้วน่าชื่นใจ และชื่นชมคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ คิดถึงนะคะ...

*** ขอบคุณค่ะ krusorn

 *** แวะมาเยี่ยมโรงเรียนเราบ้างนะคะ

***การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่าย จะสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลาย พี่สอนความเรียงขั้นสูงทดลองให้นักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้เหมือน อ.ธนิตย์ พบว่าเด็กเขียนรายงานไม่ดีนักแต่ถ้าให้เล่าละก็ พูดไม่หยุดเลย นั่นแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่อยู่ในสังคมของการอ่านและการเขียน

*** อ.ดร.เรขา ทองคุ้ม บ้านอยู่ถนนสายหน้าวัดป่าใช่ไหม พี่เคยเห็นแต่จบก่อนเลยไม่ได้เรียนด้วย

*** ตอนนี้ลูกศิษย์ อ.ขจิตก็มาพักที่บ้านพี่ ขอบคุณที่บอกข่าวและคิดถึงกัน

สวัสดีค่ะ krugui Chutima

*** ตอนนี้กำลังมุ่งเผยแพร่วัฒนธรรมไปที่ลาวและเวียดนาม และประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศค่ะ เลยว่างเว้นการแข่งขัน

*** ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะ

 

***ขอบคุณมากค่ะน้องติ๋ม

*** ปีนี้ดูการแต่งกายไม่เน้นสวยเหมือนปีก่อน แต่เด็กๆมึความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ

 

สวัสดียามเช้า รับวันใหม่ค่ะอาจารย์

ภาพนี้สวยค่ะ  จัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ 

วันที่ ๖-๗ กันยายน  กศน.ก็มีกีฬาค่ะ  จัดที่เชียงใหม่ค่ะ  

 • สวัสดีค่ะคุณกิติยา
 • คืนนี้พอมีเวลามาทักทายกันบ้างค่ะ
 • คงจะได้พักผ่อนเต็มที่กับคืนวันศุกร์นะคะ
 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 • 

สวัสดีเจ้า พี่ลูกช้าง

มาส่งความคิดถึง หายเงียบกันไป ให้คนึง

จึงมาฝากความระลึกถึง และกำลังใจ ค่ะ

*** ขอบคุณค่ะพี่เอื้องแซะ วันนี้ลูกกลับบ้าน มีความสุขมากเลย

สวัสดีค่ะ

มาชื่นชมเด็กๆ เก่งมากค่ะ

 

 สีสันชุดสวยงาม ชื่นชมมากค่ะ

 น้ำปลาหวานมาฝากค่ะ

 

*** น้ำปลาหวานของฝากที่ทำให้อยากทานทันใด

*** ขอบคุณค่ะพี่กานดา

ผมรู้สึกว่า สังคมหนักหน่วงแค่ไหน แต่ก็ยังมั่นใจว่าจะมีคนรับช่วงและคลี่คลาย ซึ่งก็หมายถึงเยาวชนรุ่นใหม่นี่แหละ แต่การสร้างคนก็หนักยิ่งครับ,...ความเป็นครู ยิ่งใหญ่เสมอ

ชื่นชม ครับ

ตามมาขอบคุณดอกไม้กำลังใจค่ะ

ชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมความรู้ ความคิด การวางแผน กระบวนการทำงานของเด็กๆจังค่ะ

โอกาสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ เปิดเวทีให้เค้าได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่คุณครูควรทำจริงๆค่ะ...เห็นแล้วชื่นใจค่ะ..เป็นกำลังใจในการทำหน้าที่คุณครูฝ่ายปกครองนะคะ

 • ตามมาเชียร์กีฬาของเด็กๆ
 • น่าสนุกมาก
 • ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
 • ต้นเทอมหน้า ไปโรงเรียนพี่ครูธนิตย์ด้วยกันนะครับ

ครูขา ....นับเป็นการสรุปบทเรียนได้อย่างน่าทึ่ง น่าสนใจมากเลย

จากงานกีฬาธรรมดา  มาสู่งานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ได้

นักเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่ไม่มีหนังสือเล่มใดบอกไว้

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ คะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท