การสร้างทีมงานโครงการ

tassanee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสร้างทีมงานโครงการ

ทีม  คือ  กลุ่มของปัจเจกบุคคลที่ทำงานโดยการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

คุณลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

1.  ปัจจัยการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  ภาระหน้าที่  คน  ความเป็นผู้นำ  การจัดองค์การ 

2.  ขั้นตอนการจัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  สร้างรูปแบบจำลอง  กำหนดขอบเขตของงาน 

     เปรียบเทียบการดำเนินงาน

3.  คุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

4.  อุปสรรคต่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  เป้าหมายไม่ชัดเจน  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

     ไม่ชัดเจน  การขาดโครงสร้างโครงการ  การขาดพันธะผูกพัน  การติดต่อสื่อสารไม่ดี  การขาดภาวะผู้นำ 

     การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในทีมงาน  พฤติกรรมผิดปกติในการปฏิบัติหน้าที่

สมาชิกทีมงานในโครงการ

1.  ขนาดของทีมงาน

2.  ลักษณะของสมาชิกทีมงาน

3.  การสรรหาสมาชิกโครงการ

การจัดการบุคคลในทีมงาน

1.  ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของสมาชิกทีมงาน

2.  การจัดหาคนใหม่เข้ามาทำงานในโครงการ

3.  การโยกย้ายสมาชิกทีมงาน

4.  วิธีการผสมผสานสมาชิกทีมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์  ได้แก่  การคุยกัน  การสอนแบบลึกซึ้ง  การ

    ฝึกอบรม  การบรรยาย

สาเหตุของความขัดแย้ง  ได้แก่  ขอบเขตของงาน  ทรัพยากรที่ได้รับมอบหมาย  ตารางการทำงาน  ต้นทุน  การจัดลำดับความสำคัญ  ลักษณะขององค์การ  ความแตกต่างแต่ละบุคคล 

การจัดการความขัดแย้ง  ได้แก่  หลีกเลี่ยงการถอนตัว  การแข่งขันหรือการใช้อำนาจ  การอำนวยความสะดวก  การประนีประนอม  การร่วมมือกัน การเผชิญหน้า

การจัดการทีมงานโครงการใหม่

1.  กำหนดหน้าที่ในการทำงาน

2.  การจัดโครงสร้างองค์การ

3.  การกำหนดขอบข่ายโครงการให้ชัดเจน

4.  การสรรหาบุคคลสำหรับทีมงานโครงการ

 

อ้างอิงจาก

http://www.takkabutr.com/EAU/sw_Project49/project_plan1.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและการวางแผนความเห็น (0)