อดทนด้วย.....พลังความรัก ( สิบ )

krugui
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ที่พึ่งของโรงเรียน ครู เด็ก

 

 

หลังจากบันทึกถึงชีวิตการเป็นครูในเมืองกรุงไปแล้วสองบันทึก  ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่มีรสชาติเป็นอย่างยิ่ง  จะละเว้นไม่กล่าวถึงสถานที่แห่งนี้ที่พอเดินเข้าซอยไปหลังจากผ่านสถานีอนามัยและ สปอ.เดิมไปแล้ว  ก็จะเจอสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพอดี  ที่นี่เป็นแหล่งธรรมสำหรับโรงเรียนและคนทั่วไป   ผอ.พา krugui ไปนมัสการท่านเจ้าอาวาสซึ่งใจดีมีเมตตามาก  และท่านก็อยู่เป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน....

 


 

วัดได้ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๙โดยมีเศรษฐีถวายที่ดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อพ.ศ.๒๓๑๕ ต่อมาชุมชนได้เจริญขึ้น มีหมู่บ้านล้อมวัดอยู่หลายหมู่บ้านทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้น จำนวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาจึงเพิ่มขึ้นทำให้อุโบสถเก่าเล็กไปไม่พอเพียงต่อการ รองรับพระภิกษุสงฆ์ในการทำสังฆกรรม ทางคณะกรรมการจึงได้ปรึกษาและมีมติเห็นชอบพร้อมเพรียงกันในการก่อสร้าง อุโบสถหลังใหม่เพื่อรองรับสังฆกรรมของคณะสงฆ์ในเขตพัทธสีมาที่มีจำนวนเพิ่ม ขึ้น    


อุโบสถ หลังใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔.๒๕ เมตร ยาว ๔๒.๕๐ เมตร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน)เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ 

       

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต  เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เวลา  ๑๕.๑๙ น.  และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระนามาภิไธย่อ  ม.ว.ก.  ติดที่หน้าบัน เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔       ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมหล็ก กว้าง  ๑๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๘.๙๐ เมตร พื้นปูด้วยหินอ่อนปิดทองประดับด้วยกระจกลายล้อมด้วยศาลารายทั้งสี่มุมมีพระ พุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ทุกๆศาลาราย  

ช่วงนี้ krugui  ยังอยู่ช่วยราชการเลยมีโอกาสได้พอเด็กเข้าแถวรับเสด็จกับบรรดาครู  จำได้ว่าฝนตกพรำๆแต่ทุกคนก็ยืนตั้งแถวโดยไม่ย่อท้อ....

วัด บางไผ่ ได้รับเลื่อนชั้นจากวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ในปีมงคลเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ๖๐ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

      โรงเรียนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดโดยการจัดหางบประมาณมาสร้างเป็นตึกเรียนสามหรือสี่ชั้นไม่แน่ใจ     ถ้ามีโอกาสจะไปแวะเยี่ยมโรงเรียนเดิมรวมทั้งไปนมัสการท่านเจ้าอาวาสด้วยคงจะดีเป็นแน่แท้  หรือหากใครที่มีโอกาสผ่านไปแถวนั้นก็แวะไหว้พระและไปปฏิบัติธรรมกันได้นะคะ

 

   

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลบางส่วนจากอินเทอร์เน็ต    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @@@จับปลายมาชนต้น(ความคิด)@@@ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

 

       

 

 

ชีวประวัติพระโสภณนนทสาร


ชื่อเดิม          บุญเลิศ สิงหรา ณ.อยุธยา

บิดาชื่อ         ม.ล. บุญ สิงหรา ณ.อยุธยา(ถึงแก่กรรม)

มารดาชื่อ       นางฉาย สิงหรา ณ.อยุธยา(ยังมีชีวิตอยู่)
        พระโสภณนนทสาร เกิดเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๓  ต. ไทรใหญ่ อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรีเข้ารับบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ  ๑๓  ปี  ที่วัดปลายคลองขุนศรี      จาก นั้นได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดบางไผ่ เพื่อศึกษาในพระปริยัติธรรมทั้งส่วนบาลีและนักธรรม ขณะเยาว์วัยได้มีความอุตสาหะมานะในการศึกษาด้วยต้องเดินเท้าไปศึกษาที่วัด โมลีเป็นประจำทุกวัน ในที่สุดได้สอบผ่านพระปริยัติธรรมฝ่ายนักธรรมชั้นเอก เมื่อถึงวัยอันควรแก่การอุปสมบทจึงได้เข้ารับการอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบาง ไผ่ ในขณะที่มีอายุได้ ๒๑ปี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๓  มีพระปรีชานนทโมลีเป็นพระอุปัชฌาย์   พระมหาเปล่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนนทโมลีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้รับฉายาทางสมณเพศว่า ชาตปุญฺโญ เมื่ออุปสมบทได้ ๕ พรรษา  พระ ครูนนทญาณวิสุทธิ อดีตเจ้าอาวาสได้มรณภาพ พระบุญเลิศได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส จนกระทั่งเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสพระครูนนทญาณวิสุทธิ พระบุญเลิสก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางไผ่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ขณะได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมเป็นอย่างมากเช่น๑. สร้างสถานีอนามัย หมู่บ้าน๒. สร้าง สำนักงานประถมศึกษา๓. สร้างบูรณะซ่อมแซม ร.ร. ประชาบาล ชั้นป. ๑– ป.๖๔. สร้างศาลาสวดพระอภิธรรม(สวดศพ)๕.  สร้างพระอุโบสถ๖. สร้างเมรุ(ที่เผาศพ)๗.  สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม๘.  สร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น และ ๔ ชั้น สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่และ อื่นๆอีกมากมายจนได้รับพัดยศเลื่อนสมณะศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ที่ตำแหน่งเป็นพระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดอารามหลวงชั้นเอก

 

วัดงดงามมากค่ะ รออ่านต่อนะคะ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่   มากๆเลยค่ะที่มาให้กำลังใจพร้อมทักทายเป็นคนแรก

สิ่งดีๆก็ไม่อยากจะเว้นไป เลยนำมาแบ่งปันกัน

คราวหน้าตามมาอ่านต่อนะคะ...


เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการและกราบขอบคุณพระคุณเจ้า   ที่ให้กำลังใจ

ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดี    กับดอกไม้กำลังใจนะคะ

 

                     

สวัสดีครับ.. แวะมาทักทายยามดึกครับ..

ต้องบอกว่าสาธุ... กับการนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนามาฝาก

ผมคนหนึ่งครับที่เติบโตมาจากวัด เพราะบวชเรียนอยู่โรงเรียนพระปริยัติ อยู่พักหนึ่งจึงทำให้มีวันนี้

เขียนเมื่อ 

ติดตามด้วยความรักค่ะ..

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากที่แวะมาทักทายกัน  การนำเรื่องดีๆเกี่ยวกับวัดมาแบ่งปันกันเพราะ

ถ้าไม่มีวัดและท่านเจ้าอาวาส  โรงเรียนนี้ก็คงไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่เป็นอยู่ จึง

ต้องป่าวประกาศกันหน่อยค่ะ   อีกอย่างก็ได้อยู่ช่วยที่โรงเรียนนี้ตั้งสามปีจึงมี

ความรู้สึกดีๆเหลืออยู่บ้าง.....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ยินดีค่ะที่ติดตามบันทึกกันด้วยความรัก  เจ้าของบันทึกก็นำเสนอด้วยความรัก

เช่นกันค่ะ  ตกลงเราต่างมีความรักแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะ

สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

กำลังใจจาก        และ         ยินดีรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่งค่ะ

ขอให้มีความสุขกับค่ำคืนนี้นะคะ

 

                        

*** ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณเช่นกันที่แวะมารับการแบ่งปันสิ่งดีๆ  ยังคงมีสิ่งแบ่งปันตอนต่อไปอีกค่ะ

สวัสดีวันจันทร์สุขสันต์นะคะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกำลังใจจาก &&&&&&&&&&  ด้วยมิตรไมตรีที่

มอบให้     ขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะ......

 

              


เขียนเมื่อ 

พอพูดถึงวัดถึงพระล่ะก็  แอบมาให้กำลังใจกันแบบเงียบๆ  แต่พอคุยกัน

เรื่อง"ยาย"  ถึงไหนถึงกันเชียวครูป๋องแป๋ง  อิๆๆๆๆๆเปล่าว่ากระทบใครนะ

ตามนั้นแหละตามนั้น.....

ยังไงๆก็ขอบคุณหลายที่ยังไม่ทิ้งกันเน้อเจ้า