รวบรวม Link  เกี่ยวกับ web OPAC ของห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ

http://www.lib.ru.ac.th/ask/ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราคำแหง http://catalog.loc.gov/ Library of Congress Online Catalog http://www.lib.ru.ac.th/index.html สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://library.kku.ac.th/index1.html สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) http://lib.sac.or.th/ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC)

ป้าย: OPAC Library