รวบรวม Link เกี่ยวกับ ตอบคำถามช่วยค้นคว้าของผู้ใช้กับบรรณารักษ์ ของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย มาให้

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.lib.ku.ac.th/LibWebboard/index.php

 

  สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.car.chula.ac.th/qa-web/Q-A-from-board/Q.htm

 

 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราคำแหง

http://www.lib.ru.ac.th/ask/

  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
http://library.rsu.ac.th/library_question.html 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยปทุมธานี
http://203.107.154.4/webboard_add.asp