ส่งงานแปลอังกฤษ

แสดงข้อคิดเห็น
จากการที่ได้อ่านบทความภาษาอังกฤษที่แปลแล้ว ข้าพเจ้ามีความคิดว่าต่อไปในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม   เศรษฐกิจ  การเมืองและร่วมไปถึงการศึกษา   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อการศึกษาและการสืบค้น  ผู้จัดเตรียมการศึกษา จะต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผชิญกับความต้องการในสังคม ดังนั้นจึงมีความต้องการอย่างมากเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ง่ายสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นการออกแบบที่ดีมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและแบ่งเป็นสัดส่วนทำให้สะดวกขึ้น                การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เป็นรากฐานสำคัญที่จะข้ามไปสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้     และ e-learning เป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด  เมื่อมีการใช้อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น  การศึกษาจึงได้นำหลักการและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนในระบบ e-learning ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความต้องการอย่างสมบูรณ์การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ได้กลายมาเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในที่ทำงานสถาบันต่าง ๆ ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาและจัดโปรแกรมออนไลน์อย่างเหมาะสม  บริษัทห้างร้านและตัวแทนของรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก   มีการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เผยแพร่และฝึกอบรมมากขึ้นทุกระดับของสถาบันต่าง ๆ    การออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอนในห้องเรียนที่เผชิญหน้ากันไปสู่ระบบการสอนออนไลน์ซึ่งต้องเผชิญกับข้อคิดเห็นหลายด้าน เช่น  e-learning คืออะไร  ในการทำงาน ?  มีการประเมินความสำเร็จของระบบ e-learning   อย่างไร? ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์และในอนาคต มนุษย์เราเองก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้รู้ทันกับเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับข้อคำถามหลายอย่างที่เกิดขึ้น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศริญญาtechno6

คำสำคัญ (Tags)#วิชาe-learning

หมายเลขบันทึก: 45333, เขียน: 19 Aug 2006 @ 14:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)