การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร

การจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

           เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2549  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1   ที่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  

             ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2548  วัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดทำสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency) และสมรรถนะตามตำแหน่งงาน(Job Competency) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/ตำแหน่ง ของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 

              ขอนำเสนอภาพบรรยากาศการสัมมนา แลผลผลิตที่ได้จาการสัมมนาในครั้งนี้มาฝากค่ะ.... 

                                        ช่วงพิธีเปิดการสัมมนา

                    Competency1Competency2

              ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(ทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์)  กล่าวเปิดการสัมมนา

                         ช่วงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Competency

                                  Competency14

       ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ และคณะ  เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรกระบวนการตลอดการสัมมนา

                                Competency4

                     ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ บรรยายเรื่อง Competency  เป็นการปูพื้นความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ                   

                  ช่วงการแบ่งกลุ่ม จัดทำสมรรถนะตามกลุ่มงาน       (Functional Competency)

              Competency18Competency20

                                     กลุ่มงานด้านการเกษตร

              Competency8Competency19

                                  กลุ่มงานด้านการเงินการคลัง

           Competency9Competency6

          กลุ่มงานด้านการบริหาร     กลุ่มงานด้านบริหารทั่วไป

           Competency10Competency7

        กลุ่มงานวิศวกรรมและไฟฟ้า             กลุ่มงานช่างฝีมือ

                              Competency5

                      กลุ่มงานด้านต่างประเทศ (สู้ตายค่ะ)

             ช่วงบันเทิง ผ่อนคลายความเมื้อยล้า (สมอง)            

          Competency15Competency24

       พี่หมู (ศจี โกมลภิส)  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรา  นำกายบริหาร สลับภาควิชาการ....  

                                   ช่วงการนำเสนอผลงานกลุ่ม 

            Competency21Competency16

              คุณอุดม รัตนปราการ         คุณสายช่อ สุขมาก

                                   Competency13

                                      คุณอรวรรณ คงอภิรักษ์

               ช่วงการแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ไผลงานกลุ่มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

                Competency22Competency23

            กลุ่มด้านการบริหารทั่วไป       กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

               ผลผลิต (Output) ที่ได้จากสัมมนาในครั้งนี้  คือ ได้รายชื่อสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มงานต่างๆ ของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทั้ง 10 กลุ่มงาน  ดังนี้

              1. กลุ่มงานด้านการเกษตร   

                  -เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

                  -เทคนิคการสร้างและพัฒนาองค์กรและเครือข่ายเกษตรกร

                  -เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร

               2. กลุ่มงานด้านต่างประเทศ

                  -ทักษะการเจรจาต่อรอง

                  -ทักษะการกำกับดูแลแผนงาน/โครงการต่างประเทศ

                  -ทักษะการบริการด้านต่างประเทศ

                3. กลุ่มงานด้านสถิติและคอมพิวเตอร์

                  -เทคนิคการให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย Internet

                  -เทคนิคการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตร

                  -ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                  -เทคนิคการจัดการข้อมูลทางการเกษตร

               4. กลุ่มงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

                  -ทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

                  -หัวใจบริการ

                  -ทักษะการวางแผนประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อให้เหมาะสม

               5. กลุ่มงานด้านช่างฝีมือ

                  -ทักษะในการผลิตสื่อ

                  -ทักษะในการให้บริการ

                  -ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสื่อ

              6. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและไฟฟ้า

                  -ทักษะการวางแผนด้านวิศกรรมและพลังงาน

                  -เทคนิคการบริการด้านวิศวกรรมและพลังงาน

              7. กลุ่มงานด้านการเงินการคลัง

                  -เทคนิคการบริหารจัดการงบประมาณ

                  -ความรู้ด้านการเงินการคลัง

                  -การคงบคุมภายในเกี่ยวกับการเงินการคลัง

              8. กลุ่มงานด้านบริหารทั่วไป

                  -ทักษะการให้บริการ

                  -การบริหารงบประมาณ

                  -การบริหารจัดการทรัพยากร (บุคลากร-วัสดุอุปกรณ์)

              9. กลุ่มงานด้านการบริหาร

                 -เทคนิคการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรแบบบูรณาการ

                 -ทักษะการติดตามประเมินผล

              10. กลุ่มงานด้านกฎหมาย

                  -เทคนิคในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย

                 -เทคนิคในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

                 -ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

                -ทักษะในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย           

                สำหรับการสัมมนา  ในครั้งที่ 2     ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 28 - 30 สค.49 ณ โรงแรมที เค พาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   จะดำเนินการต่อ  ในเรื่อง การจัดทำคำอธิบาย รายละอียดของความหมายของสมรรถนะ  ตลอดจนรายละเอียดของระดับความชำนาญการ (  Proficiency Level)   ของสมรรถนะแต่ละตัว   โปรดติดตามต่อไป....           

                

              

                 

 

          

 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#สมรรถนะ

หมายเลขบันทึก: 45312, เขียน: 19 Aug 2006 @ 12:40 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เรียน พี่นันทา

  • ขอบคุณครับที่นำมาบันทึกให้ทราบ
  • ขอบคุณ ชาญวิทย์ ที่เข้ามาเยี่ยม มาทักทายนะค่ะ
  • แล้วอย่าลืมติดตามต่อไปนะค่ะ