ระบำเกลียวเชือกจะเป็นการแสดงออกซึ่งศิลป  วัฒนธรรม  ประเพณีระดับพื้นบ้านไปสู่ระดับสากล  โดยการนำของ  นายโอภาส  ภูวนาทโยธิน