1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน 
- อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผล  เมื่อสิ้นสุดโครงการ
- กำหนดขอบเขตของงานว่าจะครอบคลุมถึงการทำงานด้านใด  จากพื้นที่ใดถึงพื้นที่ใด 
    2.  กำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่งมอบและระบุรายการโครงสร้างงาน 
- ระบุผลิตภัณฑ์  ( Product )    เอกสาร ( Documents)     ระบบงาน  ( System)   ที่จะต้องส่งมอบให้ชัดเจน 
- กำหนดรายการโครงสร้างงาน  (WBS:Work   Breakdown   Structure )
- รายการโครงสร้างงาน  หมายถึง  กลุ่มรายการงานที่ต้องทำภายในโครงการหนึ่งๆ  งานใดที่ไม่ระบุ ในรายการโครงสร้างงานงาน  งานนั้นจะอยู่นอกขอบเขตของโครงการ 
- ลักษณะของรายการโครงสร้างงาน 
- มักแทนด้วยรูปผังต้นไม้ 
- เป็นรายการงานที่ต้องส่งมอบของโครงการขนาดใหญ่ 
- ใช้เป็นรายการฐาน ( Baseline )  ในการควบคุมโครงการ 
- ใช้เพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
    3.  การจัดองค์กร
- การจัดองค์กร คือ  การจัดความสัมพันธ์ระหว่างคน กับหน้าที่  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  สำหรับโครงการหนึ่งๆ
- การจัดองค์กรในลักษณะโครงการ
- กลุ่มงาน / ทีมงาน
- ผู้ประสานงาน
- องค์กรแบบโครงการถาวร
- องค์กรแบบ 2  มติ
-  การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- หน้าที่และบทบาท (Roles and Functions )
- การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Allocation of Responsibility)