วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ครู กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดกับอาสา กศน. ได้เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดและนักศึกษาตำบลเจ้าเสด็จ ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ ๖สิงหาคม-๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทำวิจัยในชั้นเรียน

๒.เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษา

๓.เพื่อติดตามนักศึกษา กศน.

๔.เพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.