หน้าที่ของารบริหาร  (Function  of  Management)

                  ารจำแนหน้าที่ารบริหารของผู้บริหารนั้น  ได้มีนัวิชาารจำแนเอาไว้หลายท่าน ที่น่าสนใจ  ดังนี้  ลูเธอร์  ูลวิลด์  (Luther  Gulick)  ได้จำแนหน้าที่ของารบริารเอาไว้  7  ประาร  ที่เรียว่าเป็นแบบารบริหาร  คือ  “POSDCORB  MODELS” ซึ่งประอบด้วย ดังนี้
P       คือ           Planning                หมายถึง           ารวางแผน
O       คือ           Organizing            หมายถึง           ารจัดองค์าร          
S       คือ           Staffing                   หมายถึง          ารจัดคนเข้าทำงาน
D       คือ           Directing                หมายถึง          ารสั่งาร
Co     คือ           Co-ordination      หมายถึง          ารประสานงาน
R       คือ           Reporting              หมายถึง          ารรายงาน
B       คือ           Budgeting              หมายถึง          ารจัดทำงบประมาณ

                   เฮนรี่  ฟาโย  (Henri  Fayol)  วิศวรชาวฝรั่งเศส  เิดในปี  ค.ศ. 1841  ในระหว่างเป็น ผู้อำนวยารฝ่ายบริหารของ บริษัทเหมืองแร่แห่งหนึ่งในปี  ค.ศ. 1888-1918  ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงมา  คือ  General  And  Industrial  Management  เป็นหนังสือหลับริหาร  ซึ่งในหนังสือนั้นได้จำแนหน้าที่ของนับริหารเอาไว้  5  ประาร  หรือที่เรียว่า หลัารบริหารแบบ  POCCC  ดังนี้


P       คือ           Planning                หมายถึง          ารวางแผน
O       คือ           Organizing            หมายถึง          ารจัดารองค์าร
C       คือ           Commanding       หมายถึง          ารบังคับบัญชา
C       คือ           Co-ordinating       หมายถึง          ารประสานงาน
C       คือ           Controlling             หมายถึง          ารควบคุม

                   เออเนสย์  เดลล์  (Ernest  Dale)  ได้จำแนหน้าที่ของผู้บริหารเอาไว้  7  ประาร และารบริหารตามแนวคิดของ เดลล์  นั้นนิยมนำไปบริหารวงารธุริจ  (Business  Administration)  เป็นอย่างมา  ารบริหารของเดลล์นั้นใช้หลัารบริหาร  POSDCIR  ดังนี้
P       คือ           Planning                 หมายถึง          ารวางแผน
O       คือ           Organizing            หมายถึง          ารจัดองค์าร
S       คือ           Staffing                   หมายถึง          ารจัดคนเข้าทำงาน
D       คือ           Directing                หมายถึง          ารสั่งาร
C       คือ           Controlling             หมายถึง          ารควบคุม
I        คือ            Innovation              หมายถึง          ารสร้างสรรค์สิ่งใหม่
R       คือ          Representation    หมายถึง          ารเป็นตัวแทน

                   ฮาลอร์ด ดี. คูลย์  (Haroled  D.Knootz)  ได้จำแนหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของนับริหาร เอาไว้เป็นระบวนาร  ดังนี้ (อ้างจา พรรณี  ประเสริฐวงษ์  และวีรนารถ  มานะิจ, 2533 : 4)

                  1.  ารวางแผน  (Planning)
                  2.  ารจัดองค์าร  (Organizing)
                  3.  ารรับคนเข้าทำงาน  (Staffing)
                  4.  ารสั่งาร  (Directing)
                  5.  ารควบคุม  (Controlling) 

สรุป  หน้าที่ที่นับริหารต้องปฏิบัติ็คือารจัดารอย่างมีคุณภาพ

อ้างอิง

POSDCORB.”.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จา:

http://www.nsru.ac.th/e-learning/sonthaya/lesson%201/lesson1%20-%202.html  2554.