การจัดการคุณภาพ POSDCORB

การจัดการคุณภาพ

หน้าที่ของารบริหาร  (Function  of  Management)

                  การจำแนกหน้าที่การบริหารของผู้บริหารนั้น  ได้มีนักวิชาการจำแนกเอาไว้หลายท่าน ที่น่าสนใจ  ดังนี้  ลูเธอร์  กูลวิลด์  (Luther  Gulick)  ได้จำแนกหน้าที่ของการบริการเอาไว้  7  ประการ  ที่เรียกว่าเป็นแบบการบริหาร  คือ  “POSDCORB  MODELS” ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
P       คือ           Planning                หมายถึง           การวางแผน
O       คือ           Organizing            หมายถึง           การจัดองค์การ          
S       คือ           Staffing                   หมายถึง          การจัดคนเข้าทำงาน
D       คือ           Directing                หมายถึง          การสั่งการ
Co     คือ           Co-ordination      หมายถึง          การประสานงาน
R       คือ           Reporting              หมายถึง          การรายงาน
B       คือ           Budgeting              หมายถึง          การจัดทำงบประมาณ

                   เฮนรี่  ฟาโย  (Henri  Fayol)  วิศวกรชาวฝรั่งเศส  เกิดในปี  ค.ศ. 1841  ในระหว่างเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ บริษัทเหมืองแร่แห่งหนึ่งในปี  ค.ศ. 1888-1918  ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก  คือ  General  And  Industrial  Management  เป็นหนังสือหลักบริหาร  ซึ่งในหนังสือนั้นได้จำแนกหน้าที่ของนักบริหารเอาไว้  5  ประการ  หรือที่เรียกว่า หลักการบริหารแบบ  POCCC  ดังนี้


P       คือ           Planning                หมายถึง          การวางแผน
O       คือ           Organizing            หมายถึง          การจัดการองค์การ
C       คือ           Commanding       หมายถึง          การบังคับบัญชา
C       คือ           Co-ordinating       หมายถึง          การประสานงาน
C       คือ           Controlling             หมายถึง          การควบคุม

                   เออเนสย์  เดลล์  (Ernest  Dale)  ได้จำแนกหน้าที่ของผู้บริหารเอาไว้  7  ประการ และการบริหารตามแนวคิดของ เดลล์  นั้นนิยมนำไปบริหารวงการธุรกิจ  (Business  Administration)  เป็นอย่างมาก  การบริหารของเดลล์นั้นใช้หลักการบริหาร  POSDCIR  ดังนี้
P       คือ           Planning                 หมายถึง          การวางแผน
O       คือ           Organizing            หมายถึง          การจัดองค์การ
S       คือ           Staffing                   หมายถึง          การจัดคนเข้าทำงาน
D       คือ           Directing                หมายถึง          การสั่งการ
C       คือ           Controlling             หมายถึง          การควบคุม
I        คือ            Innovation              หมายถึง          การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
R       คือ          Representation    หมายถึง          การเป็นตัวแทน

                   ฮาลอร์ด ดี. คูลย์  (Haroled  D.Knootz)  ได้จำแนกหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของนักบริหาร เอาไว้เป็นกระบวนการ  ดังนี้ (อ้างจาก พรรณี  ประเสริฐวงษ์  และวีรนารถ  มานะกิจ, 2533 : 4)

                  1.  การวางแผน  (Planning)
                  2.  การจัดองค์การ  (Organizing)
                  3.  การรับคนเข้าทำงาน  (Staffing)
                  4.  การสั่งการ  (Directing)
                  5.  การควบคุม  (Controlling) 

สรุป  หน้าที่ที่นักบริหารต้องปฏิบัติก็คือการจัดการอย่างมีคุณภาพ

อ้างอิง

POSDCORB.”.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก:

http://www.nsru.ac.th/e-learning/sonthaya/lesson%201/lesson1%20-%202.html  2554.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริบทของการจัดการคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#

หมายเลขบันทึก: 452352, เขียน: 04 Aug 2011 @ 14:42 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 08:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)