พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ความว่า "เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้ที่จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้าน รองลงมาจากบิดามารดา" 

"หลังคารั่วรู้น้อยไม่คอยซ่อม

สักวันหนึ่งฝนย่อมจะรั่วไหล

หากเด็กผิดนิดหน่อยครูปล่อยไป

ก็จะต้องเสียใจเมื่อปลายมือ"

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

Presentation ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน