ในบางครั้งผู้ดูแลระบบมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง port ให้บริการของ Apache จากเดิม port 80 เป็น port หมายเลขอื่น ๆ มีวิธีการดำเนินการดังนี้

  • แก้ไขไฟล์ http.conf
  • แก้ไขไฟล์ config.inc.php (ใน Directory ของ phpMyAdmin)

การปรับแต่ง Port Apache ไม่ควรใช้ well known port (คือ Port ที่มีค่าต่ำกว่า 1024) เนื่องจากในบางครับโปรแกรม Browser จะพยายามทำการแปร port ดังกล่าวเป็น Protocal ที่ใช้งานกับ Port นั้น ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดขึ้น