การชดใช้ทุน

การตรวจสอบข้อมูลการชดใชทุน กรณีผิดสัญญาก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

ตามประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2547 กำหนดมาตรการไว้ปฏิบัติสำหรับข้าราการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีผิดสัญญาฯ ก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

1. ข้าราการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยฯ หรือผิดสัญญาการชดใช้ทุน ถ้าประสงค์จะลาออกจากราชการจะต้องชดใช้เงินและหรือเบี้ยปรับให้แก่ทางราชการ ตามจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยคำนวณได้โดยประมาณในเบื้องต้นไปก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ลาออกจาราชการ

2. เนื่องจากการคำนวณเงินชดใช้กรณีดังกล่าว จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง และหน่วยงานให้ทุน ดังนั้น การคำนวณเงินตามข้อ 1 จะได้จำนวนเงินที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเมื่อได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ฉะนั้น หากภายหลังพบว่าจำนวนเงินที่ชำระไว้กับมหาวิทยาลัยมีส่วนต่างมหาวิทยาลัยจะดำเนินการดังนี้

   2.1 กรณีที่ชำระเงินชดใช้ฯ ไว้เป็นจำนวนเงินที่มากกว่าข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยจะขออนุมัติกระทรวงการคลังเพื่อคืนเงินให้ผู้ผิดสัญญาฯ ตามจำนวนส่วนต่างที่เพิ่มจากข้อเท็จจริง

   2.2 กรณีที่ชำระเงินชดใช้ฯ ไว้เป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าข้อเท็จจริง ผู้ผิดสัญญาฯ จะต้องนำเงินไปชำระให้แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามจำนวนส่วนต่างที่เพิ่มเติมจากข้อเท็จจริง

3. ในกรณีที่ไม่สามารถนำเงินไปชำระได้ทันที ผู้ผิดสัญญาฯ จะต้องจัดทำสัญญาผ่อนผันการชำระเงินชดใช้ฯ ไว้กับมหาวิทยาลัยจึงจะได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

ประสบการณ์ กรณีหหน่วยงานให้ทุน คือ ก.พ. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ก.พ. จะแจ้งให้ทราบว่าการที่ ก.พ. จะคำนวณฯให้ได้จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการแนบไปด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศ อ.ก.ม. ฉบับนี้ การแก้ไขข้อขัดข้องที่ดำเนินการผ่านมา คือ ส่งสำเนาประกาศ อ.ก.ม. ฉบับนี้ไห้ ก.พ. และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำนวณเงินเป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อจะได้มีข้อมูลประกอบให้งานวินัยและนิติการดำเนินการเรื่องชดใช้ฯ เพื่อให้งานบริหารฯออกคำสั่งใอนุญาตห้ออกจากราชการได้ 

และกรณีนี้เป็นกรณีแรกที่รับผิดชอบ จึงมีการดำเนินการที่ไม่กระชับอยู่บ้าง เพราะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ ก.พ. อยู่ถึง 3-4 ครั้ง แต่ก็ดำเนินการได้ทันกับวันที่อาจารย์เขาลาออก และคิดว่าจะเป็นกรณีที่เพื่อนๆผู้รับผิดชอบด้านนี้ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเจ้าหน้าที่ *COP (ย่อย) หัวใส...*

คำสำคัญ (Tags)#กรณีผิดสัญญาฯ#คำนวณเงินเป็นเบื้องต้น#ทำสัญญาผ่อนผันการชำระเงินชดใช้ฯไว้กับมหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 45153, เขียน: 18 Aug 2006 @ 09:53 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 08:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)