ด้วยกระทรวงการคลังได้แก้ไข "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554  ประกาศ ณ วันที่ 30  พฤษภาคม 2554 มีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2552  เป็นต้นไป

หมวด 3/2 บำเหน็จตกทอด

ข้อ 15/4 ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสิบห้าเท่าของบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณีให้ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้

          (1) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

          (2) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน

          (3) บิดา มารดา หรือบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

          ในกรณีที่ไม่มีทายาทในข้อใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในข้อที่เหลือ

          ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

          สรุปในประเด็นสำคัญของระเบียบที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวข้างต้น คือ

          ลูกจ้างประจำ ที่ลาออกหรือเกษียณอายุ และขอรับบำเหน็จรายเดือน กรณีที่เสียชีวิต จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 15  เท่าของเงินบำเหน็จรายเดือน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2552  เป็นต้นไป

          ก็ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำทั่วประเทศด้วย กับสิทธิผลประโยชน์ใหม่ที่ทางราชการได้มอบให้กับท่าน