ตัวอย่างการวิเคราะห์ swot ในสถานศึกษา

ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

 

ประวัติความเป็นมา 

 

           จากความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมของประเทศไทย        แต่ยังมีความ

ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้คู่ทักษะ            ที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศของเรา

สู่เส้นทางที่มุ่งหวัง    อาจารย์ ดร.ณรงค์  มงคลวนิช   ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ

ต่อความต้องการของสังคม     โดยเล็งเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางทักษะอุตสาหกรรม

จึงได้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน   ที่ให้บริการความรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช   2508 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม”   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินหน้าสู่จุดหมาย   จากหลายทศวรรษที่ผ่านมา “โรงเรียนช่างกลสยาม”   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม”  โดยเพิ่มสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรม   และได้ยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา    ที่มีคุณภาพของประเทศ จากวันแรกถึงวันนี้ ความเจริญก้าวหน้าของสถาบันดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์ถึงความกล้าหาญ  และมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชนไทยอย่างผู้นำ มิใช่ผู้ตามโดยแท้จริง

         ในปีพุทธศักราช 2548 นับเป็นปีที่ 40 ของสถาบันดังกล่าว และนับเป็นก้าวใหม่ของการเดินทางที่อาจารย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ได้ทำเป็นตัวอย่างโดยทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยามได้จัดตั้งโครงการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ขึ้น  เพื่อสานต่อปณิธานของอาจารย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช และสานต่อความต้องการของสังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและวุฒิภาวะที่สูงขึ้น โดยให้บริการการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่ทักษะ โดยเน้นวัดผลจากการปฏิบัติได้จริงตามสภาพปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ได้เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2549 ในเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา   ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” เน้นถึงการศึกษาที่ต่อเนื่องสำหรับผู้จบการศึกษาจากทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยี   และบริหารธุรกิจที่รองรับ

ทุกหลักสูตร ที่เปิดสอนในโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม แล้วจึงขยายสาขาวิชาเพิ่มเติม ที่เป็นที่ต้องการศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากสถาบันการศึกษารูปแบบใด และระดับใด

        วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีเป้าหมายที่จะเปิดบริการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และเป็นการเชื่อมต่อโลกแห่งการศึกษาและโลกแห่งงานที่แท้จริง  เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้นของสังคม ตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์ ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้สร้างมาตรฐานความเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคม มิใช่ผู้ตามเพียงกระแสนิยม

 

สถานภาพทางกายภาพ 

                            วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม     สถานที่ตั้ง   เลขที่  46  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ

 เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 10600  โทร. 02-878-5000, 02-878-5005   โทรสาร  02-864-1707, 02-878-5012  www.siamtech-college.ac.th   บนเนื้อที่ 8 ไร่  3 งาน 67 ตารางวา   สภาพแวดล้อมดี มีความสะดวกด้านการคมนาคม มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศผ่านหน้าวิทยาลัยฯ หลายสาย

                สีประจำวิทยาลัย :  สีน้ำเงินและสีเหลือง

                ตราสัญลักษณ์ :  มีส่วนประกอบดังนี้

 1. วงกลมจำนวน 4  วง
 2. จุดกลมจำนวนมากจะอยู่ระหว่างวงกลมที่ 1 วงกลมที่ 2
 3. ชื่อสถาบันภาษาไทย “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”
 4. ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ “SIAM TECHNOLOGY COLLEGE”

        อยู่ส่วนล่าง

 1. รูปจักร เป็นรูปแบบของจักรที่มีการเคลื่อนไหวภายในวงกลม

       อยู่ระหว่างวงกลมที่ 3 กับวงกลมที่ 4

 1. ลูกโลกอยู่ด้านในจักร อยู่ภายในวงกลมที่ 4
 2. แผนที่ประเทศไทยอยู่บนลูกโลก

ความหมายในการออกแบบสัญลักษณ์

จุดกลม   หมายถึง                                การรวมพลังด้านบุคลากรและความคิดสร้างสรรค์เพื่อ        

                                               บริหารและพัฒนาสถาบัน

จักร         หมายถึง                                วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการอยู่

                                               ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมโลกาภิวัฒน์

ลูกโลก   หมายถึง                                ความเป็นสากลในสังคมของสถาบันการศึกษาและ

วิชาการ

                                แผนที่ประเทศไทย  หมายถึง  ประชากรไทยที่ควรได้รับการศึกษาในสยาม

ประเทศและตรงตามชื่อของสถาบัน “สยาม”

ปรัชญา       

 “กลจักรความรู้สู่การพัฒนาไทย”

 

ปณิธาน

                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตวิชาชีพขั้นสูง ให้มีความสามารถ ควบคู่ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่แท้จริงของสังคมและเป็นกลจักรแห่งความรู้ สู่ทักษะอาชีพครบวงจร

วิสัยทัศน์ 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นกลจักรความรู้ที่แท้จริงของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย

 

พันธกิจ

1.  สร้างผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตามที่สังคมและธุรกิจ/อุตสาหกรรมไทยต้องการ

อย่างแท้จริง

2.  จัดการและส่งเสริมศึกษาให้เป็นเลิศในแนวทางตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของสังคมในวิชา

เฉพาะด้าน

                                               

ภารกิจหลัก

                1. มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คุ่ณธรรม และมีจริยธรรม สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยการบริหารการศึกษาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ

ของสาธารณชน

                2. มุ่งมั่นในการส่งเสริมงานวิจัย ยกระดับวิชาการ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างแท้จริง

                3. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

                4. มุ่งมั่นในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยให้มั่นคงตอลอดไป พร้อมทั้ง สร้างบรรยากาศการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้อยู่ในจิตสำนึกของนักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไป

 

ข้อมูลนักศึกษา

                ปีการศึกษา 2550  มีจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี  จำนวนทั้งสิ้น   564  คน  โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี  4  ปี  จำนวน   322  คน และปริญญาตรีต่อเนื่อง ( 2 ปี )  จำนวน 242 คน

 

ข้อมูลคณาจารย์

                ปีการศึกษา 2550  วิทยาลัยมีอาจารย์ประจำรวมทั้งหมด  53  คน จำแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอก  3  คน  ปริญญาโท  49  คน และปริญญาตรี  1  คน    มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 

1  คน  และตำแหน่งอาจารย์  52  คน

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน

                เพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ บรรลุตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และภารกิจหลัก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดระบบโครงสร้างการจัดองค์การ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

             โครงสร้างการแบ่งส่วนบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

อธิการบดี

รองอธิการบดี

สำนักประกันคุณภาพฯและทรัพยากรบุคคล

สภาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

คณบดี

คณะเทคโนโลยี

คณบดี

คณะบริหารธุรกิจ

 

คณบดี

คณะศิลปศาสตร์

สำนักสามัญศึกษา

และกิจกรรม

สำนักงานวิชาการ

 


                                                                                                                                                                                               

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

                               

สำนักอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี

สำนักงานหอสมุด

สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ออร์อร์

สาขาวิชาการตลาด

ศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล

ฝ่ายวัดผล

ฝ่ายทะเบียนและประมวล ผล

ฝ่ายวิชาการและประสาน งาน

สาขาวิชาการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

ศูนย์พยาบาล

สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์วิจัยและ

สยามเทคโนโพลล์

ศูนย์นวัตกรรม

ทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 


การวิเคราะห์ SWOT  ระดับสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จุดแข็ง  (Strengths)

 1. ทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่และการคมนาคมสะดวก
 2. อาคารสถานที่โอ่โถง เด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 3. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. มีบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
 5. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเป็นอิสระสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
 6. มีสภาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
 7. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
 8. ผู้บริหารสูงสุดได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร
 9. มีการประสานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่ายซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี

จุดอ่อน  (Weaknesses)

 1. สถานที่ภายในมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สะดวกด้านการจราจรภายในวิทยาลัยฯ
 2. พื้นที่สีเขียวภายในวิทยาลัยฯมีน้อย
 3. อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ/ตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย
 4. การจัดหลักสูตรยังไม่สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างหลายหลาย
 5. อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนขั้นสูงยังมีจำนวนน้อย
 6. ชื่อของวิทยาลัยฯคล้ายกับโรงเรียนเทคโนโลยีสยามทำให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถาบันเดียวกัน หรือเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาเหมือนกัน

โอกาส (Opportunities)

 1. นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
 2. ชุมชนให้ความเชื่อถือและมีความไว้วางใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
 3. มีการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอก องค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ
 4. มีการนำสถานประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบัน

อุปสรรค  (Threats)          

 1. สภาวะการแข่งขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลต่อวิทยาลัยฯที่เปิดใหม่ (ปีการศึกษา 2549)
 2. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน
 3. ค่านิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าวิทยาลัยซึ่งเปิดระดับปริญญาตรีเช่นกัน
 4. ความไม่แน่นอนของกฏระเบียบและแนวปฏิบัติของการกู้ยืมเงินเรียน (กยศ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินปัจจัย

การประเมินปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน

น้ำหนัก

การประเมิน

น้ำหนัก

ข้อพิจารณา

จุดแข็ง

 

 

 

 

1.ทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่และการคมนาคมสะดวก

0.10

4

0.40

มีความสะดวกในการเดินทาง

2. อาคารสถานที่โอ่โถง เด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง

0.10

4

0.40

มีภูมิทัศน์สวยงามเด่นชัด

3.มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

0.10

3

0.30

ข้อมูลจากงบการลงทุนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ  ห้องปฏิบัติการและเทคโนฯ

4.มีบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

0.05

3

0.15

ข้อมูลคุณวุฒิของบุคลากรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเป็นอิสระสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

0.08

3

0.15

เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนอำนาจสั่งการและการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจากอธิการบดีโดยตรง

6.มีสภาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

 

0.08

4

0.12

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง

7.มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

 

0.05

3

0.15

มีการบริหารงานตามโครงสร้าง

8.ผู้บริหารสูงสุดได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร

0.10

4

0.40

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อผู้บริหาร

9.มีการประสานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่ายซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี

 

0.05

3

0.15

โครงการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ

รวม

0.68

 

2.22

 

ปัจจัยภายใน

น้ำหนัก

การประเมิน

น้ำหนัก

ข้อพิจารณา

จุดอ่อน

 

 

 

 

1.สถานที่ภายในมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สะดวกด้านการจราจรภายในวิทยาลัยฯ

0.05

2

0.10

ข้อมูลแผนที่ภายในของวิทยาลัยฯ

2.พื้นที่สีเขียวภายในวิทยาลัยฯมีน้อย

 

0.03

3

0.09

ข้อมูลแผนที่ภายในของวิทยาลัยฯ

3.อาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ/ตำแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย

0.04

2

0.08

มีอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก  3  คน  และมีตำแหน่งทางวิชาการ  1 คน

4. การจัดหลักสูตรยังไม่สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย

0.05

3

0.15

มีหลักสูตรจำนวน  8  หลักสูตร  3  คณะวิชา

5.อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนขั้นสูงยังมีจำนวนน้อย

 

0.05

3

0.15

อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุการทำงานน้อย

5.ชื่อของวิทยาลัยฯคล้ายกับโรงเรียนเทคโนโลยีสยามทำให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถาบันเดียวกัน หรือเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาเหมือนกัน

 

0.10

1

0.10

ใช้ชื่อ “เทคโนโลยีสยาม”  เหมือนกัน

รวม

0.32

 

0.67

 

รวมทั้งหมด

1.0

 

2.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก

น้ำหนัก

การประเมิน

น้ำหนัก

ข้อพิจารณา

โอกาส

 

 

 

 

1.นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น

 

0.15

3

0.45

เป็นโอกาสของนักศึกษาในการเลือกเรียนในสถานศึกษาที่ตนสนใจ

2. ชุมชนให้ความเชื่อถือและมีความไว้วางใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

0.20

4

0.80

มีการประสานความสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

3. มีการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอก องค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ

0.10

2

0.20

มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

4.มีการนำสถานประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบัน

0.10

2

0.20

มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

รวม

0.55

 

1.65

 

อุปสรรค

 

 

 

 

1.สภาวะการแข่งขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลต่อวิทยาลัยฯที่เปิดใหม่ (ปีการศึกษา 2549)

0.10

1

0.10

สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาดทำให้เกิดภาวะการแข่งขันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น

2.  สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสิน ใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน

0.05

2

0.10

สภาวะเศรษกิจตกต่ำส่งผลต่อความไม่แน่นอนในอาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง

3.ค่านิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าวิทยาลัยซึ่งเปิด

0.15

1

0.15

ข้อมูลจากการออกหน่วยประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ปัจจัยภายนอก

น้ำหนัก

การประเมิน

น้ำหนัก

ข้อพิจารณา

ระดับปริญญาตรีเช่นกัน

 

 

 

ภายนอก

4. ความไม่แน่นอนของกฏระเบียบและแนวปฏิบัติของการกู้ยืมเงินเรียน (กยศ.)

0.15

1

0.15

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

รวม

0.45

 

0.50

 

รวมทั้งหมด

1.00

 

2.15

 

 

 

ความหมายของคะแนนการประเมิน

 •   การให้ค่าของคะแนนสำหรับการประเมินจุดแข็ง (Strengths)  และโอกาส (Opportunities) 

4              หมายถึง                                มากที่สุด

3              หมายถึง                                มาก

2              หมายถึง                                ปานกลาง

1              หมายถึง                                น้อย

 

 • การให้ค่าของคะแนนสำหรับการประเมินจุดอ่อน (Weaknesses)  และ อุปสรรค (Threats)

1              หมายถึง                                มากที่สุด

2              หมายถึง                                มาก

3              หมายถึง                                ปานกลาง

4              หมายถึง                                น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมททริกซ์การประเมินปัจจัย  (TOWS Matrix)

 


                        ปัจจัยภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

      ปัจจัยภายใน

โอกาส (Opportunities)

1  .นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืม

การศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯมี จำนวนนักศึกษา เพิ่มขึ้น

2.  ชุมชนให้ความเชื่อถือและมีความ ไว้วางใจต่อคุณภาพการจัด  การศึกษาของวิทยาลัยฯ

3.  มีการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอก องค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการอย่างสม่าเสมอ

4. มีการนำสถานประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบัน

อุปสรรค  (Threats)          

1.สภาวะการแข่งขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลต่อวิทยาลัยฯที่เปิดใหม่ (ปีการศึกษา 2549)

2.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน

3.ค่านิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าวิทยาลัยซึ่งเปิดระดับปริญญาตรีเช่นกัน

4.  ความไม่แน่นอนของกฏระเบียบและแนวปฏิบัติของการกู้ยืมเงินเรียน (กยศ.)

จุดแข็ง  (Strengths)

1.ทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่และการคมนาคมสะดวก

2.อาคารสถานที่โอ่โถง เด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง

3.มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบั

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริบทของการจัดการคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#swot

หมายเลขบันทึก: 450770, เขียน: 24 Jul 2011 @ 21:36 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)