เช้านี้  ทีมเยือน สสส. มาสนทนาร่วมกับ สคส. เรื่องการจัด  panel review ผลงาน สคส.

             ทีมเยือน คือ นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์, คุณเบญจมาภรณ์  จันทรพัฒน์, คุณเพ็ญศรี สงวนสิงห์ และ คุณมนชยา พลอยเลื่อมแสง

             วัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน (ผลสำเร็จ) ของ สคส. โดยใช้วิธี panel review มี 2 ข้อคือ

            1. เพื่อทบทวนผลงาน/ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย

            2. เพื่อเป็นการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานทั้งในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการบริหารแผนของ สสส.

            จากการศึกษาตัวอย่างจากออสเตรเลีย คุณหมอมานิตย์ เล่าให้ฟังว่า ทีมประเมินไม่น่าจะมีเกิน 5 คน จากสหสาขาคือ social, medical, km, general education, organization management

            ทีมผู้ทรงคุณวุฒิที่ สสส.จะทาบทามมี 6 ท่าน ได้แก่  1) ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  2) ศ.ดร. ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์  3) ดร.วรภัทร ภู่เจริญ  4) นายแพทย์วิพุธ  พูลเจริญ  5) นพ.มงคล ณ สงขลา และ 6) รศ. นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

            ทีมประเมินศึกษาการดำเนินงานและผลงานของ สคส. โดยการทบทวนเอกสาร วิเคราะห์  ประเมิน จัดประชุมพบปะกัน 2 ครั้ง  ครั้งหลังเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง  คาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 2-3 เดือน (ภายใน ต.ค. 49)  ซึ่ง สคส. เสนอว่า สถานที่จัดประชุมน่าจะเป็นสถานที่ที่ได้บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน  สามารถจัดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนความในใจลึกๆ ได้ เพราะงานขับเคลื่อนของ สคส. ไม่ใช่งาน โฉบ หรือ ฉาบฉวย  รีบมาแล้วรีบกลับ  ซึ่งเป็นการแตะเพียงผิวๆ

             ในส่วนของ สคส. เอง  ก็คาดหวังจากผลการประเมินครั้งนี้ว่า  ทีมประเมินจะช่วยชี้จุดบอดที่ สคส. เองมองไม่เห็น หรือ ไม่ทันได้มอง  เพื่อนำมาปรับแผนการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นพลวัต.

              และหลังจากที่ สคส. ดำเนินงานครบ 5 ปี ในเดือน ก.พ. 51  ก็ต้องคิดต่อว่าจะทำอะไรต่อ เพราะเดินมาถึงจุดหมายปลายทางของระยะเวลาโครงการแล้ว  ที่สำคัญ "ผลผลิต หรือ assets" ที่ สคส. ก่อการไว้ด้วย KM  ควรจะสามารถดำเนินการต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  เพราะภาคีมากมายผูกใจสมัครรักใคร่กับ สคส. ในสัมพันธภาพแบบหลวมๆ  เป็นอิสระ  มาร่วมมือกันด้วย "น้ำใจ" และยินดีพร้อมที่จะขยายส่งต่อความดีไปยังภาคีเครือข่ายแห่งตน

              เป็นดั่งเช่นที่ สคส. ส่งคลื่น km ออกไป  เกิดเป็นวงกระเพื่อมต่อๆ กันไป และเกิดการรับลูกต่อกันไปเป็นช่วงๆ ต่อเนื่องกันไป (impact)

              คุณธวัช ให้ความเห็นว่า วิธีการทำงานแบบ สคส. ดูออกจะสวนทางกับวิถีการทำงานแบบเดิมๆ  แบบ command & control, แบบ top-down, แบบทำตามๆ กันไป ตกร่องเดิม

              คุณหมอมานิตย์ ได้โอกาสเสริมต่อว่า อยากรู้ว่า ในขณะที่ สคส. มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไป จะสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ไปสู่ผู้ที่เข้ามาสัมผัสได้อย่างไร และจะเกิดผลกระทบอย่างไร

              สคส. จะรวบรวมข้อมูล ทำ mapping ภาคี ให้ สสส. เห็นภาพ "แห KM" ซึ่งเข้าใจว่า น่าจะนำไปทาบซ้อนกับภาพภาคีของ สสส.  ให้เห็นเป็นภาพใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น