สินรินทร์สเตชั่น
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

24 ชั่วโมงร้านค้าออนไลน์กับศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเขวาสินรินทร์


ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกศน.เขวาสินรินทร์ได้ทำการเปิดอบรมหลักสูตรการนำสินค้าขึ้นเวบแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่น ใครที่อยากเรียนเวลาไหนก็มาเรียน ทางศูนย์มีครูที่จะบริการแนะนำให้ เป็นการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกให้ชุมชนในรูปแบบสื่อ ICT ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

ณ ดินแดนแห่งนี้มีเรื่องราวที่ได้รับการสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา จากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น มาช่วงหลายนอายุคน จนถึงปัจจุบัน เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของชุมชนที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ เครื่องประดับเงิน ทองเหลือง ผ้าไหม ที่ยังคงความเป็นเขวาสินรินทร์ เป็นจุดดึงดูดความสนใจและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

ชาวบ้านนอกจากประกอบอาชีพหลักคือการทำนาแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะทำอาชีพเสริม ทำเครื่องประดับเงิน ทอผ้าไหมซึ่งชุมชนที่นี่เป็นต้นแบบเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์ ด้วยความประณีตคงความเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงาม จึงได้เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังมีกลุ่มสินค้า OTOP ที่ได้เปิดจำหน่ายสินค้า ณ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าในชุมชนอีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกศน.เขวาสินรินทร์ โดยได้รับงบประมาณและสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต จำนวน 21 เครื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งศูนย์ ICT ชุมชนแห่งนี้โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมของกศน. ได้เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของชุมชนเขวาสินรินทร์ รวมทั้งประสานเครือข่ายออนไลน์ เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ไปทำงานในต่างถิ่น ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และที่สำคัญการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสินค้า OTOP โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพที่มีสินค้า สามารถที่จะนำสินค้าอัพโหลดขายในเวบไซด์ “ร้านค้าออนไลน์ชุมชนเขวาสินรินทร์" เป็นร้านค้าออนไลน์ ที่มีเครือข่ายที่กว้าง เปิดขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีต้องใช้คนเฝ้าร้าน ประหยัดทั้งแรงงานและเวลานางบุญศรี ภารพุทธา ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าสินค้า ผ้าไหม เครื่องเงิน งาช้าง ฯลฯ ได้เล่าว่า "หลังจากที่ได้ฝึกอบรมที่ศูนย์ ICT ชุมชน แล้ว สามารถที่จะได้นำสินค้าที่มีอยู่ในร้าน ขึ้นจำหน่ายทางเวบไซด์และมีลูกค้าทางออนไลน์ โทรสั่งสินค้า รวมทั้งได้ลูกค้าประจำ" เป็นการเปิดกว้างในการขายอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ นางบุญศรี ยังได้เล่าบอกเพื่อนๆที่ขายสินค้าด้วยกันในศูนย์ OTOP จนทำให้เพื่อนๆอยากที่จะมาอบรมนำสินค้าขึ้นเวบด้วย

นางบุญศรี ภารพุทธา ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าสินค้า ผ้าไหม เครื่องเงิน งาช้าง ฯลฯ ได้เล่าว่า “หลังจากที่ได้ฝึกอบรมที่ศูนย์ ICT ชุมชน แล้ว สามารถที่จะได้นำสินค้าที่มีอยู่ในร้าน ขึ้นจำหน่ายทางเวบไซด์และมีลูกค้าทางออนไลน์ โทรสั่งสินค้า รวมทั้งได้ลูกค้าประจำ" เป็นการเปิดกว้างในการขายอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ นางบุญศรี ยังได้เล่าบอกเพื่อนๆที่ขายสินค้าด้วยกันในศูนย์ OTOP จนทำให้เพื่อนๆอยากที่จะมาอบรมนำสินค้าขึ้นเวบด้วย

นายพิเชษฐ์ ดียิ่ง ผอ.กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้เปิดเผยว่า "อำเภอเขวาสินรินทร์นั้นมีจุดแข็งหลายด้าน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และที่สำคัญ เขวาสินรินทร์เป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาทั้งด้านผ้าไหม เครื่องเงิน ยังมีพี่น้องในชุมชนที่ผลิตสินค้าและต้องการตลาด ช่องทางที่สำคัญนอกจากเราขายสินค้าในแหล่งจำหน่ายตามศูนย์โอทอปแล้ว เป้าหมายตลาดออนไลน์ถือเป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้ เปิดตลาดออนไลน์ทางอินเตอร์เนต ผู้คนสามารถเข้าไปชม ไปเลือกซื้อได้สะดวก ประหยัดเวลาการเดินทาง และอีกอย่างการตลาดออนไลน์นั้นสามารถขายได้ในวงกว้าง ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าร้าน แต่ร้านออนไลน์เราสามารถเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตนเองนั้นให้ความสนใจและสนับสนุนเต็มที่ ได้จัดส่งบุคลากรไปอบรมศึกษาเพิ่มเติมจากโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดขึ้น หลายหลักสูตร อาทิ "ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้และจัดการเรียนรู้ของชุมชน"

ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกศน.เขวาสินรินทร์ได้ทำการเปิดอบรมหลักสูตรการนำสินค้าขึ้นเวบแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่น ใครที่อยากเรียนเวลาไหนก็มาเรียน ทางศูนย์มีครูที่จะบริการแนะนำให้ เป็นการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกให้ชุมชนในรูปแบบสื่อ ICT ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง จากชาวบ้านในชุมชนที่ไม่โอกาสใช้อินเตอร์เนต บัดนี้ได้มีกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการเปิดร้านค้าออนไลน์ของชุมชนได้อย่างแท้จริงในเชิงประจักษ์ที่จะส่งผลให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์ทางอินเตอร์เนต ที่เข้ามามีบทบาทในชุมชน สามารถช่วยเสริมสร้างรายได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกศน.เขวาสินรินทร์มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับความเจริญด้านต่างๆ เพื่อการเข้าสู่การพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป

หมายเลขบันทึก: 448983เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2011 11:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2015 16:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท