สรุปรายงานการประชุมวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รายงานการประชุม  

การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔    

รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

วันที่ ๖ กรกฎาคม 2554  เวลา 09.00 น.  

ณ  ห้อง KM  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1    กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ รายวิชาบังคับ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2554

1.2    กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  วันที่ 1๑ กันยายน 2554

                 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

                        “ไม่มี”

วาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ

สรุปรายวิชาเลือก หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑  รุ่นนำร่องและทั่วประเทศ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔)  

กลุ่ม PBB (พระนครศรีอยุธยา, บางบาล, บางปะอิน, ผักไห่)

วิชาที่ทางกลุ่มลงทะเบียนเรียนเพียงกลุ่มเดียว 8 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

พท12002

ฟัง ดู อย่างมีประสิทธิภาพ

พระนครศรีอยุธยา

2

พต22006

ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์

บางบาล

3

พท32010

หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ

ผักไห่

4

ทร02018

มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ

พระนครศรีอยุธยา

5

ทร02029

คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บางปะอิน

6

อช02009

สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

บางปะอิน

7

สค12010

ประชาธิปไตยในชุมชน

บางปะอิน

8

สค22004

การพัฒนาจิต และปัญญา

บางบาล

วิชาที่ทางกลุ่มรับผิดชอบในการออกข้อสอบ 20 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

พต12002

ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น

พระนครศรีอยุธยา

2

พท12003

การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผักไห่

3

พท12004

บันทึกไว้ได้ประโยชน์

ผักไห่

4

พค22002

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

บางปะอิน

5

พค22010

การประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในชีวิตประจำวัน

บางบาล

6

พต22005

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

พระนครศรีอยุธยา

7

พท22002

พูดดี มีมิตรมาก

ผักไห่

8

พค32005

ความน่าจะเป็น

บางบาล

9

พต32006

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

บางบาล

10

สค32009

กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย

พระนครศรีอยุธยา

11

สค32010

การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บางปะอิน

12

สค32011

ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข

พระนครศรีอยุธยา

13

ทช02004

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

บางปะอิน

14

ทร02002

เทคนิคการแก้ปัญหา

ผักไห่

15

ทร02009

การอ่านเพื่อความเข้าใจ

บางปะอิน

16

พว02003

พลังงานทดแทน

ผักไห่

17

พว02017

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผักไห่

18

พว02023

ร่างกายของเรา

พระนครศรีอยุธยา

19

อช02006

การเพาะเห็ดฟาง

บางบาล

20

อช02018

การขายและการตลาด

พระนครศรีอยุธยา

กลุ่ม บ้านแพน (เสนา, บางไทร, บางซ้าย, ลาดบัวหลวง)

วิชาที่ทางกลุ่มลงทะเบียนเรียนเพียงกลุ่มเดียว 9 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

สค12012

กระบวนการกลุ่ม

บางไทร

2

สค22002

เสรีภาพในการชุมนุม

ลาดบัวหลวง

3

ทช32006

ทัศนศิลป์

เสนา

4

ทช02003

การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

ลาดบัวหลวง

5

ทช02007

การนวดไทยในครัวเรือน

บางซ้าย

6

ทช02008

โรคที่เป็นปัญหาในชุมชน

บางซ้าย

7

ทช02009

สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค

บางซ้าย

8

ทร02025

การจัดการความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เสนา

9

พท02001

การถ่ายโอนความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน

บางซ้าย

 

 

 

 

วิชาที่ทางกลุ่มรับผิดชอบในการออกข้อสอบ 19 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

ทช12001

เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง

เสนา

2

สค12013

การเขียนโครงงาน

บางไทร

3

ทช22001

ระบำ รำ ฟ้อน

เสนา

4

ทช22002

จิตรกรรมไทย

เสนา

5

ทช22003

ประติมากรรมไทย

เสนา

6

สค22006

พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย

บางไทร

7

สค22010

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

บางไทร

8

พต32001

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนแบบเข้ม

บางซ้าย

9

พท32014

การเขียนจดหมายสมัครงาน

บางซ้าย

10

พท32017

การเขียนโครงการ

ลาดบัวหลวง

11

อช32001

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

ลาดบัวหลวง

12

ทช02001

บัญชีชาวบ้าน

เสนา

13

ทร02010

แผนพัฒนาความคิด (Mind Map)

ลาดบัวหลวง

14

ทร02011

ทักษะการพูด

ลาดบัวหลวง

15

ทร02021

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ลาดบัวหลวง

16

สค02001

การทำแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

บางไทร

17

อช02007

หลักการเกษตรอินทรีย์

บางซ้าย

18

อช02010

การขยายพันธุ์พืช

บางไทร

19

อช02015

การเกษตรผสมผสาน

บางไทร

กลุ่มพุทธรักษา (อุทัย, บางปะหัน, ภาชี, วังน้อย)

วิชาที่ทางกลุ่มลงทะเบียนเรียนเพียงกลุ่มเดียว 3 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

พท12008

พูดดีเป็นศรีแก่ปาก

อุทัย

2

พท32009

การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน

ภาชี

3

ทร02005

การรู้จักตนเอง

วังน้อย

 วิชาที่ทางกลุ่มรับผิดชอบในการออกข้อสอบ 20 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

พต12001

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น

อุทัย

2

พท12005

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

อุทัย

3

อช12001

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

อุทัย

4

พต22001

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

อุทัย

5

พท22003

บันทึกไว้ได้ประโยชน์

อุทัย

6

พท22006

การเขียนจดหมายสมัครงาน

บางปะหัน

7

พท22009

วรรณกรรมท้องถิ่น

บางปะหัน

8

พท32007

บันทึกไว้ได้ประโยชน์

บางปะหัน

9

พท32012

สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

บางปะหัน

10

พท32013

การเขียนรายงานการประชุม

บางปะหัน

11

พว32018

รักษ์ท้องถิ่น

ภาชี

12

สค32018

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

ภาชี

13

ทร02004

ทักษะการคิด

ภาชี

14

ทร02006

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

ภาชี

15

ทร02008

เทคนิคการจดบันทึก

ภาชี

16

ทร02012

ทักษะการคิดหลายด้าน

วังน้อย

17

ทร02015

แฟ้มสะสมงาน

วังน้อย

18

พว02018

สภาวะโลกร้อน

วังน้อย

19

พว02021

สมุนไพรใกล้ตัว

วังน้อย

20

อช02001

การทำนา

วังน้อย

กลุ่ม บ้าน ราช เรือ หลวง (มหาราช, บ้านแพรก, ท่าเรือ, นครหลวง)

วิชาที่ทางกลุ่มลงทะเบียนเรียนเพียงกลุ่มเดียว 7 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

พว32019

พันธุกรรม

ท่าเรือ

2

ทร02013

การเรียนรู้วิธีการกระบวนการกลุ่ม

นครหลวง

3

ทร02016

การสร้างวินัยตนเอง

บ้านแพรก

4

พว02024

จุลินทรีย์น่ารู้

นครหลวง

5

สค02002

ความเป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย

ท่าเรือ

6

อช02012

การเลี้ยงสุกร

นครหลวง

7

อช02013

การเลี้ยงปลาดุก

นครหลวง

วิชาที่ทางกลุ่มรับผิดชอบในการออกข้อสอบ 18 รายวิชา

ลำดับ

รหัส

ชื่อรายวิชา

สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบ

1

พค12005

การทำบัญชีอย่างง่าย

มหาราช

2

พท12001

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

นครหลวง

3

สค12004

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นครหลวง

4

อช22001

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

บ้านแพรก

5

พต32005

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

มหาราช

6

พท32006

การอ่านเพื่อการเรียนรุ้ตลอดชีวิต

บ้านแพรก

7

พท32011

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

นครหลวง

8

พว32017

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

มหาราช

9

ทช02002

วิสาหกิจชุมชน

ท่าเรือ

10

ทช02006

เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น

ท่าเรือ

11

ทร02003

ทักษะการตัดสินใจ

บ้านแพรก

12

ทร02017

Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน

มหาราช

13

ทร02019

เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน

มหาราช

14

พว02007

สารอาหารให้พลังงาน

บ้านแพรก

15

พว02013

สารพิษในชีวิตประจำวัน

บ้านแพรก

16

พว02019

น้ำกับชีวิต

มหาราช

17

อช02008

การทำปุ๋ยหมัก

ท่าเรือ

18

อช02011

การเลี้ยงไก่ไข่

ท่าเรือ

 มติ ที่ประชุมรับทราบ

 วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑  จำนวนข้อสอบรายวิชาละ 40 ข้อ (ทุกรายวิชา, ทุกหลักสูตร)

๔.๒  ประเภทของแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ทุกรายวิชา, ทุกหลักสูตร)

๔.๓  กำหนดการสอบ แต่ละสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเอง (ทุกรายวิชา, ทุกหลักสูตร)

๔.๔  ตารางสอบ แต่ละสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเอง (ทุกรายวิชา, ทุกหลักสูตร)

              มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ

5.1    กระดาษคำตอบเป็นแบบกากบาท (X) โดยทาง สำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นผู้จัดทำให้ และบรรจุลงซองพร้อมแบบทดสอบ

5.2    การตรวจกระดาษคำตอบ ให้ทางสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจเอง

5.3    การจัดพิมพ์ชุดแบบทดสอบให้ดำเนินการโดยใช้แบบฟอร์มที่ทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดจัดส่งให้ และจัดทำแบบทดสอบทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร กศน.พุทธศักราช 2551 ทั้งรุ่นนำร่อง และรุ่นทั่วประเทศ

5.4    การจัดทำชุดแบบทดสอบรายวิชาที่สามารถลงเรียนได้ทั้ง 3 ระดับ (รหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 0 ) ให้ดำเนินการจัดทำชุดแบบทดสอบ ทั้ง 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.5    ในการจัดพิมพ์ชุดแบบทดสอบ ให้ดำเนินการโดยใช้แบบอักษรชนิด Angsana และ ขนาดของหัวข้อ คือ 18            ขนาดของข้อคำถามคือ 16

5.6    การดำเนินการจัดทำเฉลย ขอให้สถานศึกษาแยก File ออกจากแบบทดสอบ โดยจัดส่งเป็น 2 File (ขอความร่วมมือจัดทำในรูปแบบ Microsoft Word)

5.7    การบรรจุข้อสอบลงซอง ทาง สำนักงาน กศน.จังหวัด ดำเนินการบรรจุให้ ตามจำนวนที่สถานศึกษากำหนดให้ (30 ฉบับ, 35 ฉบับ)

5.8    กำหนดส่งต้นฉบับแบบทดสอบ รายวิชาเลือก หลักสูตร กศน. พุทธศักราช 2551 รุ่นนำร่องและทั่วประเทศ คือวันที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยขอให้จัดส่งชุดแบบทดสอบโดยพิมพ์เป็นเอกสาร และจัดส่งแผ่น CD ข้อมูลด้วย

5.9  กำหนดการรับข้อสอบรายวิชาเลือก ให้สถานศึกษามารับพร้อมกับข้อสอบรายวิชาบังคับ

            มติ ที่ประชุมรับทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงาน กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ (Tags)#รายวิชาเลือก ๑/๕๔

หมายเลขบันทึก: 448111, เขียน: 08 Jul 2011 @ 09:38 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

นิภาภรณ์ สอนโกษา
IP: xxx.230.165.5
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต 32006 ม.ปลาย ด้วยค่ะ

ดิฉันได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสอนในรายวิชานี้ ที่ กศน.ท่าตูม จ.สุรินทร์ แต่เป็นครูโรงเรียนประถม

และยังไม่มีแผนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต 32006 ขอความอนุเคราะห์ด้วยน่ะค่ะ ......ครูพอลลี่