จากการที่มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้หน่วยงานจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจของสำนักงานเลขานุการ นั้น  คนอยากรู้จึงต้องการทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ได้จัดทำองค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการไปแล้ว  และมีเกณฑ์แต่ละข้อไว้ว่าอย่างไรบ้าง  เพื่อขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะ