KRUJOY (ครูจ่อย)
นาย ทรงศักดิ์ เสือ ภูเก้าแก้ว

การประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3


การศึกษาไทย

 

 

              การประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3             

                                 (พ.ศ. 2554 -2558)

 

 

    

 

 

             สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 -2558) ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 54 นี้ โดยจะใช้รูปแบบการประเมินเป็นรายพื้นที่ หรือเอเรียเบส ซึ่งจะทำการประเมินสถานศึกษาทุกกลุ่มในคราวเดียวกันเป็นรายจังหวัด สมศ.ได้ปรับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหม่ เดิมมี 27 มาตรฐาน ใช้แค่ 14 มาตรฐาน แต่การประเมินรอบที่สาม มีเพียง 4 มาตรฐาน คือ

 
1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

 
4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในมีตัวบ่งชี้ 12 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1-8 น้ำหนัก 80 คะแนน

 
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4) ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและมีจิตสาธารณะ
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
เป็นไปตามกฏกระทรวง 


        กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 9-10 น้ำหนัก 10 คะแนน


9) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา


กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 11-12 น้ำหนัก 10 คะแนน

 
11) ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
12) ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน รักษามาตรฐานและยกระดับมาตรฐาน


       ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ต้องให้ความสำคัญ และความจำเป็นกับการนิเทศภายในโรงเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนของครู เพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่กำหนดข้างต้น...

     "โรงเรียนของท่านพร้อมที่จะรับการประเมินหรือยังครับ"...

 

                                                                    ครูจ่อย G2K

 

คำสำคัญ (Tags): #การศึกษา
หมายเลขบันทึก: 446866เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2011 14:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 16:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
  •  กับคำถามที่ว่า " รร.ของท่านพร้อมที่จะประเมินหรือยัง"
  • โรงเรียนไหน ๆ ก็คงจะมีคำตอบคล้าย ๆ กันว่า " ยัง "   และ ยังแบบไม่มีกำหนดอีกด้วย
  • การประเมินสองรอบที่ผ่านไป แม้แต่ โรงเรียนที่ผ่านทั้งสองรอบ ก็คงจะยังหาความพร้อมกับรอบที่ 3 นี้ยากนัก
  • ถึงจะรอบ 3 ผ่านแล้ว เชื่อว่า รร.ร้อยละ 80 ขึ้น คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
  • สวัสดีการศึกษาไทย

 

 

  • จริงครับท่านkk
  • นี่คือการศึกษาแบบไทยๆ แหละครับท่าน
  • ขอบคุณสำหรับมิตรภาพ
  • 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท