Health Information Management

ข่าวสารในระบบสาธารณสุข

ข้อมูลข่าวสารในระบบสาธารณสุขประกอบไปด้วยสองหัวข้อใหญ่ๆได้แก่

1.  ข้อมูลสุขภาพ

2.  ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ นโยบายสุขภาพที่รองรับการรักษาพยาบาลของทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ การพัฒนาทางอุตสาหกรรม ภัยพิบัติ การขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการกำจัดขยะมูลฝอย และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

                องค์ประกอบที่สำคัญของ Health Resource

1.  ในสถานประกอบการจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้คำปรึกษาด้นสุขภาพภาพใน

2.  อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบที่ใช้ใสถานประกอยการ

3.  Supply

4.  สภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

                ปัญหาที่พบในการทำ Health Information Management

1.  จำนวนแพทย์ พยาบาล ยา และงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างน้อย

2.  การมีข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลากรภายในองค์กร

                แนวทางการแก้ไข

1.  ต้องมีการวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม

2.  มีการวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์โดยเน้นความร่วมมือกันจากบุคคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง

3.  การทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4.  มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

5.  มีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในด้านการข้อมูลสุขภาพของชุมชนนั้นๆ

6.  รักและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akitoruความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#health information management

หมายเลขบันทึก

446589

เขียน

29 Jun 2011 @ 20:34
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก