อาจารย์ครับ   อยากรู้คะแนนสอบกลางภาคแล้วครับว่าได้เท่าไร