จริยธรรมของการสอนงาน

จริยธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

 จริยธรรมของการสอนงาน

                                                           ประชุม โพธิกุล

        จริยธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง จริยธรรมการสอนงานเป็นแนวปฏิบัติของคนที่ทำหน้าที่สอนงานมีสาระดังต่อไปนี้

          1. ความไว้เนื้อเชื่อใจ

              หัวใจของการสอนงานคือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผู้รับการสอนงานต้องไว้เนื้อเชื่อใจผู้สอนงานเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด ความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างขึ้นได้ต้องอาศัยเวลา ผู้สอนงานต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความไว้เนื้อเชื่อใจ

              คุณค่าความไว้เนื้อเชื่อใจ ผู้สอนงานจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความซื่อสัตย์

                สมรรถนะ

          ผู้สอนงานต้องปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นความสามารถกับผู้รับการสอนงานทุกคน

          ผู้สอนงานต้องแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะหลักของตน

          ผู้สอนงานต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ทันสมัยในระเบียบวิธีการของการสอนงาน

          ผู้สอนงานตระหนักถึงระดับทักษะ มีทักษะในการทำงาน ปรับปรุงทักษะการทำงาน

          ผู้สอนงานต้องทำงานแบบมืออาชีพ

                  ความซื่อสัตย์

          ผู้สอนงานปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย ด้วยความมีเกียรติ รักษาสัญญา

           ผู้สอนงานรักษาความลับของผู้รับการสอนงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

          2.เคารพนับถือลูกค้า เอาใจใส่ลูกค้า

          ผู้สอนงานให้เกียรติผู้รับการสอนงาน  ปรนนิบัติต่อผู้รับการสอนงานด้วยความเคารพ

          ผู้สอนงานไม่หาประโยชน์ทางการเงิน เรื่องส่วนตัว ทางเพศ

          ผู้สอนงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับการสอนงานก่อนการอ้างชื่อหรืออ้างอิงจากสิทธิบัตรต่างๆ

          3.ซื่อตรง/สุจริต/ยุติธรรม

        ผู้สอนงานจะตระหนักถึงระดับทักษะความชำนาญ และคุณสมบัติของตนอย่ามุ่งเน้นแต่การทำการตลาดให้มาก คำนึงถึงความซื่อตรง

           4.เคารพในวิชาชีพ

         ผู้สอนงานไม่ทำสิ่งใดในการทำลายความเข้าใจหรือยอมรับการสอนงานในฐานะเป็นวิชาชีพ

           ผู้สอนงานไม่เรียกร้องสิทธิหรือชี้นำเพื่อเรียกร้องรายได้จากการเป็นผู้สอนงานซึ่งไม่สอดคล้องกับการยืนยันสิทธิของผู้รับการสอนงาน

               สิ่งที่นำเสนอมาเป็นแนวปฏิบัติในวิชาชีพการสอนงานซึ่งเป็นสากลสมควรที่ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานควรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

      

         

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พฤติกรรมของมนุษย์ความเห็น (0)