โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม

พบกลุ่มครั้งที่ ๑

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม

 

            กศน.ตำบลไผ่ล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมประชาชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดียิ่งขึ้นในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักศึกษารู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสมทาง  กศน.ตำบลไผ่ล้อม จึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อม  เพื่อเป็นการ      ปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข              

            กศน.ตำบลไผ่ล้อม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นข้างต้น  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักศึกษา กศน.ตำบลไผ่ล้อม ให้กับนักศึกษา  กศน.ตำบลไผ่ล้อมขึ้น  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ณ  กศน.ตำบลไผ่ล้อม  ก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชั้นเรียน ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยเป็นอยู่ที่ดี  สังคมเป็นสุขถ้วนหน้าต่อไป   

 

 

กิจกรรมที่  ๑

เลือกประธานจิตอาสาฯ กศน.ตำบลไผ่ล้อม  ได้แก่

  นางญาณิศา  น้อยฉวี                 ประธาน

 

คนใส่แว่นใส่เสื้อสีขาวค่ะประธานคนใหม่ของเรา

 

 กิจกรรมที่ ๒         

เลือกหัวหน้าห้อง  และ  รองหัวหน้าห้อง ได้แก่

๑. นายโพธิ์   เจริญทอง            หัวหน้าห้อง

๒. น.ส.สุพัตรา   มีศิริ          รองหัวหน้าห้อง

๓. นางธัญญารัตน์  บุญสนัด           รองหัวหน้าห้อง

 

 

เสียงเป็นเอกฉันท์ค่ะ

 

 

สรุป กศน.ตำบลไผ่ล้อม   พบกลุ่มทุกวันพฤหัสบดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อมความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมเข้าท่าๆๆชอบๆๆ

เขียนเมื่อ 

น้องโอ๋ลองบ้างซิ...ประชาธิปไตยย่อมๆๆร่วมสร้างจิตสำนึกก่อนการเลือกตั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 

บูรณาการเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้เยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ Ico48 ครูนอกระบบ