อายตนิบาต อาศัยอยู่กับวิภัตตินาม  ตัวอย่าง  ปุริส  (บุรุษ)

                                            เอกวจนะ                                                                                               พหุวจนะ

         การันต์  +        วิภัตติ       เป็น...............       อายตนิบาต                          การันต์  +     วิภัตติ           เป็น.............         อายตนิบาต    

ป.      ปุริส   +      สิ          เป็น  ปุริโส        อ.บุรุษ                 ปุริส    +     โย            เป็น  ปุริสา        อ.บุรุษ

ทุ.      ปุริส   +      อํ          เป็น  ปุริสํ         ซึ่งบุรุษ ฯลฯ                  ปุริส    +     โย            เป็น  ปุริเส        ซึ่งบุรุษ ท. ฯลฯ

ต.      ปุริส    +     นา         เป็น  ปุริเสน      ด้วยบุรุษ ฯลฯ                ปุริส    +     หิ             เป็น  ปุริเสหิ      ด้วยบุรุษ ท.  ฯลฯ

จ.       ปุริส    +     ส          เป็น  ปุริสสฺส     แก่บุรุษ  ฯลฯ                 ปุริส    +     นํ             เป็น  ปุริสานํ      แก่บุรุษ  ท.  ฯลฯ

ปญ.    ปุริส    +     สฺมา       เป็น  ปุริสสฺมา    แต่บุรุษ  ฯลฯ                 ปุริส    +     หิ             เป็น  ปุริเสหิ      แต่บุรุษ  ท.  ฯลฯ

ฉ.      ปุริส    +     ส          เป็น  ปุริสสฺส     แห่งบุรุษ  ฯลฯ               ปุริส    +     นํ             เป็น  ปุริสานํ      แห่งบุรุษ  ท.  ฯลฯ

ส.      ปุริส    +     สฺมึ        เป็น  ปุริสสฺมึ     ในบุรุษ  ฯลฯ                 ปุริส    +     สุ             เป็น  ปุริเสสุ      ในบุรุษ ท.  ฯลฯ

อา.     ปุริส    +     สิ          เป็น  ปุริส         แน่ะบุรุษ  ฯลฯ               ปุริส    +     โย            เป็น  ปุริสา        แน่ะบุรุษ ท.  ฯลฯ    

ตัวอย่างการแปลอายตนิบาตจากท้ายศัพท์    อ  การันต์ในปุลิงค์  แจกอย่าง  ปุริส

วิภัตติ

เอกวจนะ

คำแปล

พหุวจนะ

คำแปล

ป.

ปุริโส

อ.บุรุษ

ปุริสา

อ.บุรุษ ท.

ทุ.

ปุริสํ

ซึ่งบุรุษ  ฯลฯ

ปุริเส

ซึ่งบุรุษ ท.  ฯลฯ

ต.

ปุริเสน

ด้วยบุรุษ  ฯลฯ

ปุริเสหิ  ปุริเสภิ

ด้วยบุรุษ ท.  ฯลฯ

จ.

ปุริสสฺส  ปุริสาย  ปุริสตฺถํ

แก่บุรุษ  ฯลฯ

ปุริสานํ

แก่บุรุษ  ท.  ฯลฯ

ปญ.

ปุริสสฺมา  ปุริสมฺหา  ปุริสา

แต่บุรุษ  ฯลฯ

ปุริเสหิ  ปุริเสภิ

แต่บุรุษ  ท.  ฯลฯ

ฉ.

ปุริสฺส

แห่งบุรุษ  ฯลฯ

ปุริสานํ

แห่งบุรุษ ท.  ฯลฯ

ส.

ปุริสฺมึ  ปุริสมฺหิ  ปุริเส

ในบุรุษ  ฯลฯ

ปุริเสสุ

ในบุรุษ  ท.  ฯลฯ

อา.

ปุริส

แน่ะบุรุษ  ฯลฯ

ปุริสา

แน่บุรุษ ท.  ฯลฯ

อา.

ปุริส

แน่ะบุรุษ  ฯลฯ

ปุริสา

แน่บุรุษ ท.  ฯลฯ

รูปแบบ  การแจกตาม  อ  การันต์  ในปุงลิงค์

แจก  อาจริย  ตามแบบ  ปุริส  ดังนี้

วิภัตติ

เอกวจนะ

พหุวจนะ

เอกวจนะ

พหุวจนะ

ป.

ป.      อาจริโย

อาจริยา

ทุ.

——

ทุ.     อาจริยํ

อาจริเย

ต.

— น

— เ —หิ,      — เ — ภิ

ต.     อาจริเยน

อาจริเยหิ    อาจริเยภิ

จ.

—สฺส,     —าย,      —ตฺถํ

นํ

จ.     อาจริยสฺส  อาจริยาย  อาจริยตฺถํ

อาจริยานํ

ปญ.

—สฺมา,    —มฺหา,    —า

— เ —หิ,    — เ — ภิ

ปญ. อาจริยสฺมา  อาจริยมฺหา  อาจริยา

อาจริเยหิ  อาจริเยภิ

ฉ.

—สฺส

นํ

ฉ.     อาจริยสฺส

อาจริยานํ

ส.

สฺมึ,     —มฺหิ,     — เ —

—สุ

ส.     อาจริยสฺมึ   อาจริยมฺหิ  อาจริเย

อาจริเยสุ

อา.

อา.   อาจริย

อาจริยา