เรียนบาลี

เรียนบาลี

วิธีทำตัว  ปุริส  (บุรุษ)

 

ปุริโส            ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สิ  ปฐมาวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ  แปลง อ  กับ  สิ  เป็น  โอ  สำเร็จรูป  เป็น

                    ปุริโส ๆ  แปลว่า  อ.บุรุษ

ปุริสา           ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  โย  ปฐมาวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  โย เป็น  อา สำเร็จรูปเป็น  ปุริสา

                    ๆ  แปลว่า  อ.บุรุษ ท.

ปุริสํ             ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  อํ  ทุติยาวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ  ลง  อํ  คง  อํ  ไว้  สำเร็จรูปเป็น  ปุริสํ  ๆ 

                    แปลว่า  ซึ่งบุรุษ  สู่บุรุษ  ยังบุรุษ  สิ้นบุรุษ  ตลอดบุรุษ   กะบุรุษ  เฉพาะบุรุษ

ปุริเส            ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์   ลง  โย  ทุติยาวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  อ กับ โย  เป็น  เอ  สำเร็จรูปเป็น 

                    ปุริเส ๆ  แปลว่า  ซึ่งบุรุษ ท.  สู่บุรุษ ท.  ยังบุรุษ ท.  สิ้นบุรุษ ท.  ตลอดบุรุษ ท.  กะบุรุษ ท.  เฉพาะบุรุษ  ท. 

ปุริเสน         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  นา  ตติยาวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ แปลง  อ  กับ  นา  เป็น  เอน  สำเร็จรูป

                    เป็น  ปุริเสน ๆ  แปลว่า ด้วยบุรุษ  โดยบุรุษ  อันบุรุษ  ตามบุรุษ  เพราะบุรุษ  มีเพราะบุรุษ  ด้วยทั้งบุรุษ 

ปุริเสหิ         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  หิ  ตติยาวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  อ  เป็น  เอ  ลง  หิ  คง  หิ  ไว้ 

                    สำเร็จรูปเป็น ปุริเสหิ ๆ แปลว่า  ด้วยบุรุษ  ท.  โดยบุรุษ  ท.  อันบุรุษ ท.  ตามบุรุษ  ท.  เพราะบุรุษ  ท.  มีบุรุษ  ท. 

                    ด้วยทั้งบุรุษ ท.

ปุริเสภิ         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  หิ  ตติยาวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  อ  เป็น  เอ  แปลง  หิ  เป็น  ภิ

                    สำเร็จรูปเป็น ปุริเสภิ ๆ แปลว่า  ด้วยบุรุษ  ท.  โดยบุรุษ  ท.  อันบุรุษ ท.  ตามบุรุษ  ท.  เพราะบุรุษ  ท.  มีบุรุษ  ท.

                     ด้วยทั้งบุรุษ ท.

ปุริสสฺส        ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  ส  จตุตถีวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ  แปลง  ส  เป็น สฺส  สำเร็จรูป เป็น  มุนิสฺส

                    ๆ  แปลว่า  แก่บุรุษ   เพื่อบุรุษ  ต่อบุรุษ

ปุริสาย         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ส  จตุตถีวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ  แปลง  อ กับ  ส  เป็น  อาย  สำเร็จรูปเป็น 

                    ปุริสาย ๆ แปลว่า  แก่บุรุษ   เพื่อบุรุษ  ต่อบุรุษ

ปุริสตฺถํ        ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ส  จตุตถีวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ  แปลง  อ กับ  ส  เป็น  ตฺถํ  สำเร็จรูปเป็น 

                    ปุริสตฺถํ ๆ แปลว่า  แก่บุรุษ   เพื่อบุรุษ  ต่อบุรุษ

ปุริสานํ          ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  นํ  จตุตถีวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  ทีฆะ  อ  เป็น  อา  ลง  นํ  คง  นํ  ไว้ 

                    สำเร็จรูปเป็น  ปุริสานํ  ๆ  แก่บุรุษ ท.  เพื่อบุรุษ ท.  ต่อบุรุษ ท.

ปุริสสฺมา      ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สฺมา  ปัญจมีวิภัตติ  ลง  สฺมา  คง  สฺมาไว้  สำเร็จรูปเป็น  ปุริสสฺมา ๆ

                    แปลว่า  แต่บุรุษ  จากบุรุษ  กว่าบุรุษ  เหตุบุรุษ  เพราะบุรุษ

ปุริสมฺหา      ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สฺมา  ปัญจมีวิภัตติ  แปลง  สฺมา  เป็น  มฺหา    สำเร็จรูปเป็น  ปุริสมฺหา ๆ

                    แปลว่า  แต่บุรุษ  จากบุรุษ  กว่าบุรุษ  เหตุบุรุษ  เพราะบุรุษ

ปุริสา           ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สฺมา  ปัญจมีวิภัตติ  แปลง  สฺมา  เป็น  อา    สำเร็จรูปเป็น  ปุริสา ๆ

                    แปลว่า  แต่บุรุษ  จากบุรุษ  กว่าบุรุษ  เหตุบุรุษ  เพราะบุรุษ

ปุริเสหิ         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  หิ  ปัญจมีวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  อ  เป็น  เอ  ลง  หิ  คง  หิ  ไว้ 

                    สำเร็จรูปเป็น ปุริเสหิ ๆ แปลว่า  แต่บุรุษ ท.  จากบุรุษ ท.  กว่าบุรุษ ท.  เหตุบุรุษ ท.  เพราะบุรุษ  ท.

ปุริเสภิ         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  หิ  ตติยาวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  อ  เป็น  เอ  แปลง  หิ  เป็น  ภิ 

                    สำเร็จรูปเป็น ปุริเสภิ ๆ แปลว่า  แต่บุรุษ ท.  จากบุรุษ ท.  กว่าบุรุษ ท.  เหตุบุรุษ ท.  เพราะบุรุษ  ท.

ปุริสสฺส        ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  ส  ฉัฏฐีวิภัตติ  ฝ่ายเอกวจนะ  แปลง  ส  เป็น สฺส  สำเร็จรูป เป็น ปุริสสฺส

                    ๆ  แปลว่า  แห่งบุรุษ  ของบุรุษ  เมื่อบุรุษ

ปุริสานํ         ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  นํ  จตุตถีวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  ทีฆะ  อ  เป็น  อา  ลง  นํ  คง  นํ  ไว้ 

                    สำเร็จรูป เป็น  ปุริสานํ  ๆ  แปลว่า  แห่งบุรุษ ท.  ของบุรุษ ท.  เมื่อบุรุษ ท.

ปุริสสฺมึ        ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สฺมึ  สัตตมีวิภัตติ  ลง  สฺมึ  คง  สฺมึ  ไว้  สำเร็จรูปเป็น  ปุริสสฺมึ ๆ 

                    แปลว่า  ในบุรุษ  ใกล้บุรุษ  ที่บุรุษ  ครั้นเมื่อบุรุษ  ในเพราะบุรุษ  ณบุรุษ  เหนือบุรุษ  บนบุรุษ

ปุริสมฺหิ        ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สฺมึ  สัตตมีวิภัตติ  แปลง  สฺมึ  เป็น  มฺหิ  สำเร็จรูปเป็น  ปุริสมฺหิ ๆ 

                    แปลว่า  ในบุรุษ  ใกล้บุรุษ  ที่บุรุษ  ครั้นเมื่อบุรุษ  ในเพราะบุรุษ  ณบุรุษ  เหนือบุรุษ  บนบุรุษ

ปุริเส            ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สฺมึ  สัตตมีวิภัตติ  แปลง  สฺมึ  เป็น  เอ  สำเร็จรูปเป็น  ปุริเส ๆ 

                    แปลว่า  ในบุรุษ  ใกล้บุรุษ  ที่บุรุษ  ครั้นเมื่อบุรุษ  ในเพราะบุรุษ  ณบุรุษ  เหนือบุรุษ  บนบุรุษ

ปุริเสสุ          ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สุ  สัตตมีวิภัตติ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  อ  เป็น  เอว  ลง  สุ  คง  สุ  ไว้ 

                    สำเร็จรูปเป็น ปุริเสสุ ๆ  แปลว่า  ในบุรุษ ท.  ใกล้บุรุษ ท.  ที่บุรุษ ท. ครั้นเมื่อบุรุษ  ในเพราะบุรุษ ท.  เหนือบุรุษ ท. 

                    บนบุรุษ ท.  ณบุรุษ ท.

ปุริส             ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  สิ  อาลปนะ  ฝ่ายเอกวจนะ  ลง สิ  ลบ  สิ  เสีย   สำเร็จรูปเป็น  ปุริส ๆ 

                    แปลว่า  แน่ะบุรุษ  ดูก่อนบุรุษ  ข้าแต่บุรุษ

ปุริสา           ศัพท์เดิมเป็น  ปุริส  อ  การันต์ในปุงลิงค์  ลง  โย  อาลปนะ  ฝ่ายพหุวจนะ  แปลง  โย เป็น  อา สำเร็จรูปเป็น  ปุริสา

                    ๆ  แปลว่า  แนะบุรุษ ท.  ดูก่อนบุรุษ ท.  ข้าแต่บุรุษ ท.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pali

คำสำคัญ (Tags)#เรียนบาลี

หมายเลขบันทึก: 444068, เขียน: 14 Jun 2011 @ 21:40 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นมัสการเจ้าค่ะ

อ่านแล้วนึกถึงตอนกำลังทำตัวในชั้นเรียน

เสียงแจ้วๆ แว่วอยู่ในหูเลยเจ้าค่ะ

นมัสการลา