การพยาบาลวิถีพุทธ

วิถีพุทธ  1. ชื่อผลงาน  ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์วิถีพุทธคืออีกคำตอบที่ น่าศึกษา
  2. คำสำคัญ   ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
                    วิถีพุทธ  การพยาบาล

   3. ภาพรวม ปัญหา เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนา  

     
    ปัญหา (ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ )

ความเจ็บป่วยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านจิตใจ  การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์โดยใช้แนวทางวิถีพุทธสอดประสานเข้ากับระบบบริการทางสุขภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว”เป็นการเชื่อมโยงให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้  เมื่อใดกายป่วยจิตใจก็ป่วยไปด้วยเมื่อจิตป่วยความพร้อมในการรับข้อมูลต่างๆ ย่อมลดน้อยถอยลงส่งผลให้กิจกรรมการดูแลรักษาที่ให้ไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านร่างกายอย่างเดียวจึงถือว่าไม่เพียงพอ

เป้าหมาย

เติมเต็มกระบวนการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งท้างด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยสอดประสานวิถีพุทธร่วมกับกระบวนการดูแลรักษาเพื่อเยียวยาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

แนวทางในการพัฒนา

 พัฒนาโดยทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายการพยาบาล โดยมีกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย  

1.จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น จัดหาตู้หนังสือธรรมะ
จัดหาหนังสือธรรมะ จัดหา CD ธรรมะ จัดหาอุปกรณ์ในการทำพิธีขอขมา
อโหสิกรรมในระยะสุดท้ายของชีวิต             

2.จัดกิจกรรมตามแนวคิดและความเชื่อ เช่น การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
ถวายภัตราหารเพลและพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ รวมตลอดถึงการสรงน้ำพระพุทธรูปในหอผู้ป่วยต่างๆ
ในวันสำคัญเช่น วันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ใส่ใจวิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมทั้งในระดับงานการพยาบาลและระดับหอผู้ป่วย

3.ช่วยเหลือให้ปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ป่วยและญาติตามแนววิถีพุทธที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์
เช่น การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ทำวัตรเย็น การนิมนต์พระสวดมนต์ให้พรผู้ป่วยระยะสุดท้ายการให้คำปรึกษา การบริหารกาย จิต สมาธิบำบัด การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง/ระยะสุดท้ายร่วมกับสหวิชาชีพ
4. การจัดประชุมวิชาการเพิ่มพูนทักษะความเข้าใจในเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยการร่วมจัดมหกรรมผลงานคุณภาพโรงพยาบาล การส่งเจ้าหน้าที่ ทอดผ้าป่า ทำบุญ รักษาศีลปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน การศึกษาดูงานจากสถานที่ที่น่าสนใจ
และการทำงานเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกโรงพยาบาล


4.             
สาระสำคัญของการพัฒนา

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถือ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมความเชื่อความหวัง และเป็นที่พึ่งทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความทุกข์เผชิญภาวะวิกฤติ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยกิจกรรมการรักษาพยาลที่ผสมผสานวิถีพุทธศาสนาเข้ากับการดูแลรักษาเป็นการเยียวยาคนเจ็บไข้ทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นการเสริมพลังอำนาจแก่ทั้งผู้ป่วยและญาติให้มีความสามารถในการตัดสินใจและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจในระดับสูงทีมงานและเบอร์ติดต่อกลับ สมบูรณ์
เงาส่อง งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ e-mail [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน somboonAPNความเห็น (0)