น้องๆแต่ละหอพักจะมีกิจกรรมพัฒนาหอของตนเอง  เช่นบางหอเก็บกวาดห้องของตนเอง บางหอขุดลอกคูระบายน้ำ  เก็บกวาดขยะ เป็นต้น