วันที่ 10 ส.ค.49  ผมไป มวล. เพื่อทำงานในฐานะทีมคณะกรรมการประเมินและเสนอแนะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย   ที่มี ศ. นพ. ประเวศ  วะสี เป็นประธาน   ผศ. ดร. ทวี  เลิศปัญญาวิทย์และผมเป็นกรรมการ   ดร. สราวุธ  เดชมณี เป็นกรรมการและเลขานุการ

         เราสัมภาษณ์คนของ มวล. ถึง 23 คนภายในวันเดียว

         เรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันมากคือคุณภาพของนักศึกษาใหม่ของ มวล. ลดลง

         สาเหตุมี 2 อย่าง  (1) คุณภาพของผู้เรียนจบ ม.6 โดยรวมลดลง   (2) มีการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการแย่งชิง นศ.ที่เรียนดี   และ มวล. เป็นมหาวิทยาลัยที่ นศ. เลือกในอันดับหลัง ๆ

         ผมถามคนหลายคนว่าคุณภาพของผู้เรียนจบ ม.6 โดยรวมลดลงจริงหรือไม่   เขาตอบเป็นเสียงเดียวว่าจริง   มีคนบอกว่าโรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อช่วยให้ลูกศิษย์สอบแข่งเข้ามหาวิทยาลัยได้   มีคนเอ่ยชื่อโรงเรียนด้วย

         มีครูใน รร.ของรัฐสารภาพกับผมหลายคนว่าในช่วง 3 - 4 ปีนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่นักเรียน   เพราะต้องใช้เวลาเขียนเอกสารเลื่อนวิทยฐานะเป็นอาจารย์ 3 บ้างเพื่อวิ่งเต้นหาตำแหน่งบ้าง

         การวิ่งเต้นในวงการศึกษารุนแรงขึ้นมาก

         เมื่อเดือนที่แล้วผมไปประชุมที่อุดร   เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่การไปต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีมากกว่าการเรียนรู้เพื่อหาทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

         วงการศึกษาหายใจเข้าออกเป็นการเอาใจนักการเมือง  ไม่ใช่หายใจเข้าออกเป็นการเอาใจใส่ศิษย์

         คุณภาพการศึกษาจึงตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ

วิจารณ์  พานิช
 11 ส.ค.49