สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ
ปี  ๒๕๔๙

รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย