นักธรรมชั้นโท                      

   (ไฟล์ MP3)

    แบบประกอบนักธรรมโท

      ธรรมวิภาค,

        อนุพุทธประวัติ,

         พุทธานุพุทธประวัติ,

           วินัยมุข,ศาสนพิธี 

        สอบธรรมสนามหลวง

     นักธรรมโท-ธรรมศึกษาโท

       (เอาไว้ฟังก่อนสอบขอรับ)

        ---------------------------

          ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2

                  นักธรรมโท


01  ทุกะ หมวด 2

      http://www.mediafire.com/?xiz5rj992wzdpdq

02   ติกะ หมวด 3

03   จตุกกะ หมวด 4

04   ปัญจกะ หมวด 5

05   ฉักกะ หมวด 6

06   สัตตะ หมวด 7

07   อัฏฐกะ หมวด 8

08   นวกะ หมวด 9

09   ทสกะ หมวด 10

10   เอกาทสกะ หมวด 11

11   ทวาทสกะ หมวด 12

12   เตรสกะ หมวด 13

13   ปัณณรสกะ หมวด 15

 

____________________________________________________________

           ประมวลปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค   

                           ปริเฉทที่ ๒

1.  หมวด ๒ 

              - http://www.mediafire.com/?rizwaahwcz0iqcj

              - http://www.mediafire.com/?ba4o8ie1a631koj

2.  หมวด ๓ 

3.  หมวด ๔ 

5.  หมวด ๕ 

6.  หมวด ๖ 

7.  หมวด ๗ 

8.  หมวด ๘ 

9.  หมวด ๙ 

10. หมวด ๑๐

11. หมวด ๑๑

12. หมวด ๑๒

 

 

___________________________________________________________

 

             อนุพุทธประวัติ

               นักธรรมโท


01   ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ

       http://www.mediafire.com/?fjxghyguhnd8oto

02   ประวัติพระยสะ

       http://www.mediafire.com/?7pcew6luk621g7y

03   ประวัติพระอุรุเวลกัสสปะ

04   ประวัติพระสารีบุตร

05   ประวัติพระโมคคัลลานะ

06   ประวัติพระมหากัสสปะ

07   ประวัติพระมหากัจจายนะ

08   ประวัติพระโมฆราช


___________________________________________________________

 

             พุทธานุพุทธประวัิติ

                  นักธรรมโท

 

01  ปริเฉทที่ ๑

      http://www.mediafire.com/?j8h1c1hdqvzyc2v

02  ปริเฉทที่ ๒

03  ปริเฉทที่ ๓

04  ปริเฉทที่ ๔

05  ปริเฉทที่ ๕

06  ปริเฉทที่ ๖

07  ปริเฉทที่ ๗

08  ปริเฉทที่ ๘

09  ปริเฉทที่ ๙

10  ปริเฉทที่ ๑๐

11  ปริเฉทที่ ๑๑

12  ปริเฉทที่ ๑๒

13  ปริเฉทที่ ๑๓