ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

    จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรืช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน ปรากฎว่าคะแนนของผลสอบหลังเรียนบทเรีบนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.67 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง นั่นคือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรืช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพนักงาน ธนาคารยูโอบี จำกัด มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     สรุปได้ว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำ หรือทบทวนเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนที่จะทำการทดสอบหลังเรียน จึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และเมื่อผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบหลังเรียน จึงทำให้คะแนนมีความก้าวหน้าขึ้นกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)