วิจัยการอ่าน

ชมพูนุท
นักเรียนป.4

ชื่อผู้วิจัย   ครูวรรณา  มากะ   สาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
ชื่อเรื่อง   ศึกษาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้น ป.4/2
สภาพปัญหา
   จากการสังเกตในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาษาไทยพบว่า  มีนักเรียนบางคนที่เรียนอยู่ชั้น ป.4/2 ยังอ่านหนังสือภาษาไทยและ เขียนภาษาไทย ไม่คล่องและ ไม่มีทักษะในการอ่าน

ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา
1.   ฝึกทักษะในการอ่านและการเขียนสะกดคำ
2.   สื่อการเรียนที่ง่ายต่อการเรียน การเข้าใจ
3.   ปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับทักษะในการอ่านและการเขียน
 จุดประสงค์การวิจัย
1.   ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ ของการอ่านและการเขียนภาษาไทย
2.   เล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3.   สามารถนำทักษะการอ่านและการเขียนไปแสวงหาความรู้ในชีวิตประจำวัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.   จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกหัดทักษะการอ่าน, การเขียน
2.   ปรับแผนการสอนให้สอดคล้องกับงานวิจัย
3.   เตรียมการตามแผนการสอนที่ปรับเปลี่ยน
4.   สอนโดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ใช้เทคนิคแบบรายบุคคลและใช้สื่อการเรียนที่สร้างเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการสอน
5.   ตรวจสอบความก้าวหน้าและการพัฒนาการทักษะการอ่าน การเขียนจากแบบฝึกหัด
6.   รวบรวมและสรุปผลการวิจัยเพื่อนำเสนอ
ขอบเขตของการวิจัย
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1.   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนอายุระหว่าง  9  -  10  ปี  2.   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่   ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเมตตากรุณา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.   เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยในการอ่านและการเขียน
2.   เป็นแนวทางให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน และมีทักษะการอ่าน การเขียนมากขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการทดลอง และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยการแนะแนวทางในการอ่าน การเขียน
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#การอ่าน การเขียน

หมายเลขบันทึก: 442187, เขียน: 03 Jun 2011 @ 19:34 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)