สรุปวิจัยเรียนรู้การนำตนเอง 2

อาจารย์ช่วยตรวจด้วยคะ

      ข้อเสนอแนะ

สำหรับผู้สอน

      1.ในการเรียนการสอนผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองอย่างแท้จริง  การเรียนรูปแบบนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้เรียนและผู้สอน

       2.การเรียนการสอนรูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพจริงๆ ผู้สอนจะต้องออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียนหลายด้าน เช่น ความต้องการ วัย แรงจูงใจในการเรียน

       3.ผู้สอนที่ใช้รูปแบบการสอนแบบนี้จะต้องคิดถึงปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ล่วงหน้าและต้องหาวิธีการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในการเรียนการสอน

สำหรับผู้เรียน

      1.ผู้ที่จะเรียนในระบบของการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ควรทำความเข้าใจกับแนวทางการเรียนให้ถ่องแท้ จะต้องมีวินัยและสามารถควบคุมตนเองได้ จะต้องพึ่งตนเองในการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่เกิดขั้นด้วยตนเองได้ จึงจะทำให้การเรียนประสบผลสำเร็จ

      2.ผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะการค้นคว้า หาความรู้ในแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย  พึงระลึกไว้เสมอว่าการเรียนวิธีนี้จะคุ้มค่ามากน้อยนั้นขึ้นอยู่ว่าผู้เรียนจะใช้ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานต์บางเสาธงความเห็น (0)