Hematology คือศาสตร์ทางโลหิตวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดในร่างกายคนเรานี้เอง
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเลือด เราเรียกว่า hematology
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาโลหิตวิทยา เราเรียกว่า hematologist
ห้องปฏิบัติการที่ทดสอบเกี่ยวกับสาขาโลหิตวิทยา เราเรียกว่า hematology laboratory
ห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบทางโลหิตวิทยา แล้วบุคลากรมีความสุขอย่างมากมาย เราจึงตั้งชือเรียกว่า hemato หรรษา