สรุปการประชุม Audit เวชระเบียน

modle
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Audit

การเข้าร่วประชุม Audit เวชระเบียน เมื่อวันที่ 11/5/2554 ได้ผลสรุปดังนี้

      กองทุนของโรงพยาบาลได้มาจาก 3 ส่วนคือ สปสช.,กรมบัญชีกลาง,ประกันสังคม ซึ่งเราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ขึ้นกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่เราบันทึก โดยถ้าไม่มีต้องเขียน NA ไม่อย่างนั้นคะแนนจะเป็น 0 ในส่วนของ Rehabilitation record ต้องบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเฉพาะ ชื่อ-สกุล อายุ  HN  AN  โดยถ้าปล่อยว่างไว้เค้าจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้

      ค่าคะแนนที่ได้ จะเป็นค่าน้ำหนักสัมพันธ์ (RW) เพื่อที่จะแปลงเป็นค่า DRG (กลุ่มโรค) สำหรับการเหมาจ่าย โดยใช้โปรแกรม Thai DRG V4 ดังนั้นคุณภาพของการสรุปเวชระเบียนจะสัมพันธ์กับเงินที่จ่ายให้โรงพยาบาลนั่นเอง

ปล. RW เป็นค่าที่เอาไปเบิกจ่ายจะสัมพันธ์กับเงินที่จ่ายให้โรงพยาบาล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล๊อกความเห็น (0)