โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี : พัฒนาการแบบก้าวกระโดด


เชิญร่วมรับรู้ พัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของเทพศิรินทร์ นนทบุรี

        วันที่ 11 พ.ค.2554 ช่วงเช้า ผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง "การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง(2552-2561)"..การเดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้ ในระยะ 2-3 ปีหลัง จะสามารถรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย บนพื้นที่ไม่ถึง 20 ไร่ สามารถจัดบริเวณได้อย่างงดงาม แต่ที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ด้านบรรยากาศกายภาพ แต่เป็นด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่โรงเรียนแห่งนี้มีพัฒนาการอย่างน่าชื่นชมยิ่ง ผมขอขยายความ ดังต่อไปนี้นะครับ

        1) ด้านบรรยากาศกายภาพ โรงเรียนปรับปรุงบริเวณพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ แห่งนี้ ได้เป็นสัดส่วน ที่สำคัญที่สุด คือ "ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม"...ผมเน้นที่"ความสะอาด" ก่อนนะครับ ยอดเยี่ยมมากเลยครับ    ผมยังไม่มีเวลาสำราวจบริเวณใกล้โรงเรียนว่า จะมีพื้นที่พอที่จะซื้อ-ขาย ขยายพื้นที่ได้หรือไม่ ถ้าได้ คงจะเป็นเลิศ เพราะจะได้มีที่พักผ่อนสำหรับลูกหลานของเรามากยิ่งขึ้นในอนาคต

        2) ด้านวิชาการ ถ้าดูจากผลสอบ O-NET ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้มีพัฒนาการหรือก้าวหน้าเป็นลำดับ ในอัตราส่วนค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะในปี 2553 ผมดูผล โอเน็ตแล้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มีคะแนน O-Net ติดใน 10 อันดับแรกของ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน(นนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา รวม 47 โรงเรียน) บางรายมีคะแนนติดใน 5 อันดับแรกของเขตพื้นที่.....ผมคิดว่าในระยะเวลาอันใกล้ น่าจะติด 100 อันดับแรกของประเทศไทย

        3) ด้านความมุ่งมั่นของคณะครู-อาจารย์ ผมคิดว่า ในขณะนี้ มีเกิน 100 % ผมลองถามในที่ประชุมว่า เรากล้ากำหนดเป้าหมายติดใน 5 อันดับแรกของเขตพื้นที่ไหม เกือบทั้งห้องประชุมพยักหน้ารับว่า "เป็นไปได้"

        4) ด้านบริบท ความพร้อมของเครือข่ายผู้ปกครอง ผมคิดว่าในปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ อยู่ใจกลางชุมชนที่มีฐานะระดับปานกลาง-ดีหรือดีมาก ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและผู้ปกครองจึงมีความพร้อมสูงยิ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

        5) ด้านแรงศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน ผมคิดว่า ดูจากอัตราการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2554 นี้ อัตราแข่งขันเข้า ม.1 น่าจะสูงสุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ น่าจะเนื่องมาจากแนวโน้มคุณภาพวิชาการ และสถานที่ตั้งโรงเรียนที่อยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกยิ่ง

จากความสำเร็จในสองรายการแรก ผนวกกับแรงผลักในรายการที่ 3)-5) ผมเชื่อว่า โรงเรียนแห่งนี้ จะสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศได้อย่างแน่นอน

        ในวันนี้ ผมได้เสนอกรอบขั้นตอนการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน เป็นขั้นตอนทั่วไป ดังที่เคยเสนอในหลายพื้นที่มาแล้ว โดยพยายามยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

   1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และจัดทำ Baseline เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา ณ วันนี้ หรือจัดทำบัญชีคุณภาพอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

       เลือก Final Indicators ที่สำคัญ ๆ (จัดทำบัญชีคุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง) 

     •คะแนนเฉลี่ย O-NET พร้อม SD =................................
     •คะแนนพัฒนาการของ O-NET =................................
     •คะแนนผลการประเมินจาก สมศ. =...............................
     •คะแนนผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน=.................
     •ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้คล่อง=.................
     •สัดส่วนผลงานประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ของนักเรียน เฉลี่ยต่อปี=.............
     •สัดส่วนผลงานประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยเทียบกับจำนวนอาจารย์=.............
     •สัดส่วนนักเรียนติด 0 ร มส. =...................................
     •ร้อยละนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล =..................
     •ร้อยละครูชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ=.......................

   2) กำหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการระยะ 3 ปี อย่างเป็นรูปธรรม มีการนำระบบ MOU เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ

      (1)เป็นสถานศึกษาชั้นนำ 100 อันดับแรกของประเทศ(5 อันดับแรกของ สพม.3)
      (2)คะแนนเฉลี่ย O-NET/V-NET สูงกว่า +1SD และเพิ่มปีละ 3 %
      (3)อัตราจบของนักเรียนในเวลาปกติ มากกว่า 98 %
      (4)อัตราสอบเข้ามหาวิทยาลัย/ศึกษาต่อ มากว่า 85 %
      (5)ผ่านมาตรฐานโรงเรียนแห่งความปลอดภัย ระดับดีมาก
      (6)ผ่านมาตรฐาน สมศ.ระดับดีมาก
      (7)ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ในระดับ ดี-ดีมาก
      (8)ครูผู้สอนรายวิชาและ อ.ที่ปรึกษา ร้อยละ 90 มีคุณภาพระดับดีมาก
      (9)ครู ร้อยละ 70 มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ ภายในปี 2556

   3) การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี อย่างเป็นรูปธรรม ประชาพิจารณ์ให้เป็นที่รับทราบและเห็นพ้องต้องกัน

        ตัวอย่างกลยุทธ์ เช่น

        •ประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ หรือควบคุมคุณภาพระดับรายวิชา
        •พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มข้น
        •วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอนและการบริหารอย่างต่อเนื่อง
        •สร้างความเข้มแข็งระบบเครือข่าย(เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า ฯลฯ)
        ฯลฯ

   4) ผู้บริหารโรงเรียนและทีมงานจะต้องดำเนินงานอย่างมุ่งมั่น มีการกำกับติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง จริงจัง

   5) ทุกสิ้นปี ต้องทำการประเมินความก้าวหน้า และนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

        •รายงานการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ รายบุคคล
        •รายงานการพัฒนาคุณภาพรายกลุ่มสาระ
        •รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบ 1 ปี และระยะ 3 ปี
        •สรุปผลงาน Best Practices
        •ประเมินพัฒนาการ/ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู

.........ผมเชื่อว่า โรงเรียนแห่งนี้ จะเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศในอนาคต อีกโรงเรียนหนึ่ง ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล และ มีอัตลักษณ์ของตนเอง

"เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ประดิษฐงานสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาสังคม และเพียบพร้อมด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย"

หมายเลขบันทึก: 439035เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2011 09:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

สวัสดีค่ะอาจารย์

กำลังมาช่วยงานโรงเรียนเดิม  ได้อ่านเรื่องนี้สอดคล้องกับงานมากค่ะ

วันนี้เป็นการนำงานประจำมาพูดคุยกัน  เพื่อหาทางเลือกและกำหนดแนวทางในการพัฒนาใหม่

ขอขอบพระคุณค่ะ

  • สวัสดีครับ อาจารย์สุพักตร์
  • เข้ามาชื่นชมองค์กรดีๆ ผมเคยไปฟังการบรรยายของอาจารย์ ที่ วช
  • ชอบมากมาย ตอนนี้กำลังทำวิจัยในชั้นเรียนครับผม
  • ถ้ามีปัญหา เรียนปรึกษา อาจารย์ด้วยครับผม

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

ดิฉันได้อ่าน กรอบการการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน ที่อาจารย์นำเสนอ อยากให้ผู้บริหารที่โรงเรียนรับรู้บ้าง หลายๆข้อยังไม่ได้ทำ และอาจจะทำไม่ได้ ..โยธินบำรุง นครศรีฯ ค่ะ

สำเร็จ แก้วกระจ่าง

ขอแสดงความยินดี กับ ผอ.เกษียณ มีแต้ม ที่มีความมุ่งมั่นสามารถรวมใจครูเทพศิรินทร์ให้พร้อมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ลูกศิษย์ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากคุณครู ผมว่า ผอ.กับดร.สุพักตร์ คิดในแนวทางเดียวกันเพราะเอกคณิตศาสตร์เหมือนกัน กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริงถ้าการติดตามพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่ 5 อันดับแรกเลย อาจจะเป็นอันดับไม่เกิน 3 ก็ได้

กรอบการขับเคลื่อนดีมากค่ะ โรงเรียนนี้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้ปกครอง คงจะก้าวสู่อันดับ 1 ใน 3 ของเขต อย่างแน่นอน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท