ไปดู...โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น (11 พ.ค.2554)

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

          เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2554 จังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (จังหวัดขอนแก่น) โดยมี นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร และผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานของ กศน.ทั้งจังหวัด(ผอ.โกศัลย์ ตั้งใจ)และทุกอำเภอด้วย(ผมและบรรณารักษ์นงนุชได้เข้าร่วมประชุมด้วย)

          กิจกรรมที่สำคัญ นอกเหนือจากการบรรยาย”การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษจาก พระอธิการ ดร.บุญชวน ธมมโฆษโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม องค์ประธานที่ปรึกษาพุทธบุตรวังน้ำทิพย์

          และมีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการร่วมมือพัฒนา ส่งเสริม ดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยร่วมมือกัน 5 ข้อ(ผมขอสรุปสั้นๆ) คือ...

(1)    สำรวจข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาฯ

(2)    ให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ป้องกันให้ปลอดจากยาเสพติด การพนัน เกม ความรุนแรง และพฤติกรรมอื่นๆ อันไม่พึงประสงค์

(3)    ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและขจัดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมบ้านหลังเรียน ฯลฯ

(4)    จัดการสอนสอดแทรกและเสริมด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้นักเรียน นักศึกษา โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย

(5)    บูรณาการประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องฯ

          กศน.อำเภอมัญจาคีรีและ กศน.ตำบลทุกแห่ง ก็คงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยเฉพาะ “บ้านหลังเรียน”ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ป้องกันภัยยาเสพติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)