แนะนำคณะกรรมการระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

 

งานระดับชั้น ม.4 ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

     วันนี้ขอเปิด blog ใหม่เพื่อเพิ่ิมเติมงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า "งานระดับชั้น ม.4" ซึ่งผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าระดับชั้น ม.4 รู้ว่าภาระงานที่ตามมาต้องหนักแน่นอน แต่ก็ดีใจ ที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยดูแลและพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปตามศักยภาพของนักเรียน

     ซึ่งจุดประสงค์และหน้าที่หลักๆ ที่สำคัญในงานระดับชั้น มีดังนี้

หัวหน้าระดับ

 1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มารยาทและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน
 2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดวิเคราะห์
 3. ดูแล กวดขัน อบรม ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย กฏเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน
 4. ประสานฝ่ายพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งมประสิทธิภาพ
 5. สนับสนันส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. 

ครูที่ปรึกษา

 1. เป็นครูปกครองนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบ

 2. ตรวจสอบและจัดทำหลักฐานการมาเรียนของนักเรียน จัดทำสมุยรายงานประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้อง เรียบร้อย แล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตามกำหนดเวลา

 3. ดูแล สอดส่อง ติดตาม ความประพฤติของนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบ

 4. กวดขัน อบรม ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแต่งกาย การมาเรียน ความประพฤติ กริยามารยาทต่างๆ

 5. ให้คำปรึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถมารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 6. จัดทำประวัตินักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ตลอดจนศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนานักเรียนต่อไป

 7. พบนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความใกล้ชิด ความผูกพัน ไต่ถามทุกข์สุข ปัญหาต่างๆ  สังเกตปัญหาและความเคลื่อนไหวของนักเรียน

 8. จัดให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน โดยมีการเลือกหัวหน้าห้อง คณะกรรมการห้อง

 9. ตรวจตราดูแลความสะอาดเรียบร้อยและบริเวณที่รับผิดชอบ

 10. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนที่ประพฤติดี ยกย่อง และให้ขวัญกำลังใจ

ขอแนะนำคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครับผม

 

หัวหน้าระดับชั้น              นายฐานิศวร์  ผลเจริญ 

                                      (TEL.08-1492-1397)

                                      [email protected]

                                      facebook ครูฐานิศวร์  ผลเจริญ

รองหัวหน้าระดับชั้น และที่ปรึกษา ม.4/1      

นางปราณี  ประจันบาล  (TEL.08-4652-5244)

[email protected]

facebookครูปราณี

 

เลขานุการระดับชั้น             

นางสาวรัชฎานรินทร์  พุดหล้า (TEL.08-1939-8193)

[email protected]

 

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/2             นางเสาวลักษณ์  สวยรูป (TEL.0814339158)

                                            [email protected]

                                            facebook ครูเสาวลักษณ์

 

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/2            นายรัชวัฒน์  นัยรัตน์ (TEL.0878770555)

                                            [email protected]

                                             facebook ครูรัชวัฒน์

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/3             นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล (TEL.0850076039)

                                            jo_kulk[email protected]

                                            facebook ครูกอบเกียรติ

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/3             นางสุมาลี  ยาคำ (TEL.0828618538)

                                             [email protected]

                                            facebook ครูสุมาลี

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/4             นางพรพินท์ พรหมมา (TEL.0881258292)

 

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/5             นางศิราภรณ์  กาญจนทรัพย์สิน (TEL.0815932154)

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/6             นายสุริยันต์  แก้วชนะ  (TEL.0898414925)

                                            [email protected]

                                            facebook ครูสุริยันต์

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/7             นายวิระจิตร  เตียมไธสง (TEL.0852040677)

                                            [email protected]

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/8             นายวิชาญ  วิจันทมุข (TEL.0862498236)

                                            [email protected]

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/9             นางธิติพร  วัลล์เนอร์ (TEL.0846059829)

                                            [email protected]

                                            facebook ครูธิติพร

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/10           นางสาวผ่องศรี  พะเวทรัมย์ (TEL.0860372122)

                                            [email protected]

                                            facebook ครูผ่องศรี

 

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/11          นางตรงจิต  บุญปก (TEL.0849409286)

                                        [email protected]

 

ที่ปรึกษาชั้น ม.4/12           นางรื่นพิมล  จันทกุล (TEL.0868723452)

                                            [email protected]

                                            facebook ครูรื่นพิมล

####################################################

ติดตาม และให้กำลังใจในการทำหน้าที่นี้ด้วยนะครับผม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @ งานระดับชั้น ม.4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม @ความเห็น (16)

 • ขอบคุณดอกไม้ให้กำลังใจจากคุณIco24
 • มีความสุขทุกๆ วันครับผม
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูฐานิศวร์

 • ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าคนใหม่ด้วยค่ะ
 • น้อง นางสาวรัชฎานรินทร์  พุดหล้า ชื่อคุ้นๆนะคะ น่าจะใช่น้องที่คุณยายไปงานแต่งงานเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมาค่ะ เป็นลูกคุณครูเรืองศิลป์หรือเปล่า?
 • ขอบคุณครับคุณยายIco48
 • น้องรัชฏานรินทร์ แต่งงานเมื่อ 13 มีนาคม ที่ผ่านมาครับ เป็นลูกครูเรืองศิลป์ ครับ
 • เสียดายผมไม่ได้ไป เพราะติดราชการที่ กรุงเทพฯ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ยินดี และเป็นกำลังใจกับความตั้งใจจริงของผู้นำ สายชั้น ม.๔ ค่ะ

".... แต่ก็ดีใจ ที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยดูแลและพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปตามศักยภาพของนักเรียน..."

 • ขอบคุณครับ อาจารย์ลำดวนIco48
 • ได้กำลังใจในการทำงานครับผม
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะIco48

         ขอบคุณมากนะคะที่แวะไปเยี่ยม

         เก่งมากๆๆๆๆน้องเรา ครูกระดาษทรายแท้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู Ico48

แวะมาให้กำลังใจคุณครูคนเก่งค่ะ

นอนดึกเหมือนกันนะคะ  สบายดีหรือเปล่าคะ

ฝันดีนะคะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

 

 • ขอบคุณครับ ครูIco48
 • ขอบคุณครับ ครูIco48
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆ ที่มีให้น้องเสมอมา

น่าดีใจแทนเด็กๆ นะครับมีครูไฟแรงทั้งน้านเลย

ครูpat
IP: xxx.25.163.2
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะ ขอชมเชยในการตั้งใจ(อย่างแรง)ในการสร้างสรรค์งานของน้อง ค่ะ

 • ขอบคุณครับ อาจารย์โสภณIco48
 • จะตั้งใจ พัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่า ต่อไปครับผม
 • ขอบคุณครับ ครูpat
 • ได้รับกำลังใจเช่นนี้ ก็มีแรงสู้ครับผม
Thitiphorn
IP: xxx.46.249.69
เขียนเมื่อ 

เพิ่งกลับมาถึงบ้านเย็นวันนี้ค่ะ ท่านหัวหน้าระดับ

อิฉัน ขอรายงานตัวค่ะ

อืมมมมม อุตส่าห์ได้เลื่อนขึ้นจากปีที่แล้ว

จาก 4 /10 เป็น 4/9

เจอกันพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ค่ะ

 • ขอบคุณครับ อาจารย์ธิติพร
 • ครูคนน่ารัก ขวัญใจครูฐานิศวร์ เลยครับผม
 • ดีใจจะได้เจอกันวันจันทร์นี้
ไจแอ้น
IP: xxx.173.170.207
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 • สวัสดีเช่นกันครับ คุณไจแอ้น
 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม