4. การประกอบอาชีพ

การปลูกสวนมะนาวและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนของหมู่บ้านแม่เชียงรายลุ่ม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครู กศน. ด้วยครู กศน. จะประชุมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยกันใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เช่น น้ำมะนาว ที่ได้จากมะนาวผลสุกที่ไม่สามารถนำไปขายได้ จะนำมาใช้ภายในครัวเรือนและชุมชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการฝึกทำน้ำยาล้างจานและทดลองทำขนม นอกจากนี้เห็ดโคนซึ่งมีมากและเป็นรายได้หลักของชุมชน ครู ได้ประสานหาวิทยากรมาสอนการถนอมอาหารด้วยการดองเห็ดโคน ซึ่งครูมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ พัฒนากรอำเภอ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

5. การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน มีส่วนทำให้เกิดการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครู กศน.ในชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม โดยเฉพาะการให้ความรู้ของหน่วยงานราชการ โดยครู กศน.จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เช่น หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำแม่พริกและหน่วยป้องกันไฟป่าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ เพราะป่าเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน การป้องกันไฟป่าจึงทำให้ทุกคุ้มบ้านให้ความสำคัญในการดูแลป้องกันด้วยการจัดเวรยามและพื้นที่ดูแล ผู้ใหญ่บ้านจะประชุมกลุ่มผู้นำของแต่ละคุ้มบ้านเพื่อกำหนดพื้นที่เพื่อช่วยกันจัดทำแนวกันไฟ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ และจัดเวรยามดูแลป้องกันไฟป่า การจัดทำแนวกันไฟจะทำในเวลากลางวัน และจะจุดไฟเผาในช่วงเวลากลางคืน ในช่วงที่ทำการเผาแนวกันไฟในเวลากลางคืน จะมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มบ้านที่หมุนเวียนตามเวรยามที่กำหนดเพื่อป้องกันการลุกลามจากแนวที่กำหนดไว้

กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน จะมีเพียงบางกิจกรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู กศน. และชุมชนด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจึงจะได้รับความร่วมมือจากชุมชน