การบริหารจัดการท่องเที่ยวสำหรับสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชน


ท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน

                การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม ประชาชนในชุมชนจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งมาจากการใช้จ่ายเงินของคนด้านการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสร้างงานและรายได้ในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ที่พักแรม อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเดินทาง การสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการท่องเที่ยว

                สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือพัฒนาคนซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจบริการท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่

 • Ø ผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • Ø ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ  ผู้บริหาร และพนักงานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
 • Ø ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วๆไป ในชุมชน

                ซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่

 • Ø สถานที่ท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการจัดการของมนุษย์
 • Ø การคมนาคม ได้แก่การขนย้ายนักท่องเที่ยวเข้าไปและออกจากสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วยพาหนะ ได้แก่ รถ เรือ เครื่องบิน เส้นทางการเดินทาง ถนน แม่น้ำ ทะเล อากาศ
 • Ø ที่พักแรม อาหารเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆที่ให้กับนักท่องเที่ยว
 • Ø ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และอารยธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละชุมชน
 • Ø มนุษย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการและการให้บริการ

                นอกจากนี้ ภาครัฐโดยเฉพาะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องรู้จักบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนโดย

 • Ø การบริหารจัดการทำแผนและนโยบายการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชน
 • Ø การบริหารจัดการในการนำแผนไปปฏิบัติให้ได้ตามนโยบายในทุกภาคส่วน
 • Ø การบริหารจัดการติดตามและวิเคราะห์การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน
 • Ø การบริหารจัดการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย
 • Ø การบริหารจัดการเครือข่ายทั้งส่วนของภาครัฐและส่วนของภาคเอกชนให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ในการบริหารจัดการทำแผนและนโยบายการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนต้องคำนึงถึงด้าน เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงได้แก่การคำนึงถึงการเติบโตของการท่องเที่ยว ทั้ง รายได้ และ จำนวนนักท่องเที่ยว  แผนและนโยบายต้องชัดเจน จะเอารายได้หรือจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นตัวกำหนด  นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มใช้จ่ายไม่เท่ากัน นักท่องเที่ยวทุกคนมีต้นทุนทั้งที่วัดเป็นตัวเงินได้และที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ สินค้าท่องเที่ยวเป็นทรัพย์สินของคนทั้งชุมชน ต้องคำนึงว่ารายได้ตกอยู่กับใคร งบประมาณที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเหมาะสมและคุ้มค่ากับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวหรือไม่ มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนอย่างไร เมื่อมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจะทำให้คนท้องถิ่นในสถานที่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ทั้งด้านดี และไม่ดี การจัดทำแผนและนโยบายในส่วนนี้ จะต้องพิจารณาถึงการบริหารจัดการสถานที่ให้ได้รับผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดทั้งด้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สภาพแวดล้อม การรักษาวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ดีงามของชุมชน
                นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดภารกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดอย่างแท้จริง เพื่อเปลี่ยนแนวทางค้าขายให้มาเน้นถึงการค้าแบบยั่งยืน มีกำไรในทางตรง มีการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ สร้างเครือข่ายและมีการร่วมทุน ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่ต้องการจากภาครัฐ รับผิดชอบ ต่อสังคม ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้วยกัน โดยผลักดันให้สมาคมเป็นสมาคมของสมาชิก สร้างให้สมาคมเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อทำให้ภาครัฐเข้าใจในธุรกิจของสมาชิก ทำให้สมาชิกโดยรวมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นอกจากนี้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานการพัฒนามนุษย์ผลิตนักศึกษาให้ได้คุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ สร้างหลักสูตรสำหรับพนักงานที่มีความชำนาญและความรู้ในแต่ละงานเพื่อมีความรู้ในการสอน เพื่อจะได้มาเป็นครูสอนนักศึกษาใหม่ มีการสอบเทียบเพื่อรับปริญญาสำหรับผู้ที่มีความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ในการทำงานแต่ขาดปริญญา สร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

จะเห็นได้ว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะมากมายในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ในการนี้ ทางมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจะเริ่มจากการพัฒนานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน จึงขอเสนอโครงการพัฒนานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสำหรับสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชน”ความเห็น (3)

ขอขอบคุณ คุณ Pee Pongsak และคุณเพชร ที่แสดงความคิดเห็นและเชียร์ให้กำลังใจครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี