แบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา


จรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา

โดย...ครูรุ่ง  

             ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรกรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติตน  หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548  ประกอบด้วย

จรรยาบรรณต่อตนเอง

          1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ  โดยมีแบบแผนที่พึงประสงค์ในแต่ละวิชาชีพ  ดังนี้

            วิชาชีพครู

            (1)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

            (2)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณี  และวัฒนธรรมไทย

            (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

            (4)  ศึกษา  หาความรู้  วางแผนการพัฒนาตน  พัฒนางาน  และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ

            (5)  ค้นคว้า  แสวงหา  และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

            วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

          (1)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

            (2)  ศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ

            (3)  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

            (4)  สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ

            (5)  ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

          2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

            วิชาชีพครู

            (1)  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ

            (2)  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

            (3)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้

            (4)  อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ

            (5)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ

            (6)  เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง  สร้างสรรค์เทคนิค  วิธีการใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

            (7)  ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ

            (8)  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์

            วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

            (1)  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ

            (2)  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

            (3)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้

            (4)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการ

            (5)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  และใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาครูและบุคลากร

            (6)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาครู  การเรียน  การสอน  และการบริหารสถานศึกษา

            (7)  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

            (8)  เข้าร่วม  ส่งเสริม  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์

 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

            3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า

            4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้อง  ดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

            5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ

            6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ

7.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

            วิชาชีพครู

            (1)  ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค

            (2)  สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

            (3)  ตั้งใจ  เสียสละ  และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล

            (4)  ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวางหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

            (5)  ให้ศิษย์และผู้รับบริการ  มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง

            (6)  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น  ยกย่อง  ชมเชย  และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

            วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

            (1)  ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ  โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ

            (2)  ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส

            (3)  บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

            (4)  รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการ 

            (5)  ให้ครูและบุลากร  มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง

            (6)  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ  ด้วยการรับฟังความคิดเห็น  ยกย่อง  ชมเชย  และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

            (7)  ให้ศิษย์และผู้รับบริการ  ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดหรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

            8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

            วิชาชีพครู

            (1)  เสียสละ  เอื้ออาทร  และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบอาชีพ

            (2)  มีความรัก  ความสามัคคี  และร่วมใจกัน  ผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา

            วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

            (1)  ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

            (2)  ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

            (3)  เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงแลพัฒนา

            (4)  ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

            (5)  มีความรัก  ความสามัคคี  และร่วมใจกัน  ผนึกกำลังในการพัฒนาการศึกษา

            (6)  ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 

จรรยาบรรณต่อสังคม

9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์

และ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

            วิชาชีพครู

            (1)  ยึดมั่น  สนับสนุน  และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            (2)  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

            (3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            (4)  เป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม

            วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

            (1)  ยึดมั่น  สนับสนุน  และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            (2)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการ  หรือวิชาชีพแก่ชุมชน

            (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้  และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            (4)  เป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พัฒนาเศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และศิลปวัฒนธรรม

 

             “....โลกใบนี้อยู่ในกำมือของครู  อนาคตของชาติ  อนาคตของโลกอยู่ในกำมือของครู  คุณครูสามารถพลิกโลกใบนี้ได้  สามารถสร้างโลกให้เป็นโลกแก้วได้  โดยเริ่มต้นที่ ครูต้องทำหน้าที่เป็นปูชนียบุคคล  คือ  บุคคลที่ควรบูชา  เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ...สั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ทั้งทางโลกและทางธรรม  ด้วยความรัก  เหมือนลูกแท้ๆ  แม้ไม่ได้ให้กำเนิดก็ตาม...”

( พระราชภาวนาวิสุทธิ์ )

หมายเลขบันทึก: 436810เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2011 16:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (23)
อริสา หงษ์สามสิบเจ็ด

เป็นแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพครูที่มีจรรยาบรรณสูงค่ะ   ถ้าประเทศไทยมีครูอย่างนี้เยอะๆ ประเทศชาติคงพัฒนาไปไกลแน่นอนค่ะ

เห็นด้วย เพราะครูคืออนาคตของชาติ ถ้าบุคคลที่ทำหน้าที่กำหนดอนาคตของชาติไว้มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควร อนาคตของชาติจะเป็นเช่นไร

ดานุธากรณ์ ปาเคีย

ครูสอนวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน ทำให้คิดเป็น และสามารถทำให้รู้จักดูแลตัวเองได้ และที่สำคัญ ยังเป็น ทั้งพ่อและแม่คนที่สองของเรา....ทำให้เราอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้ท่าน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู จะต้องมีลักษณะ ๔ ประการ คือ

๑. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student)

๒. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society)

๓. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession)

๔. เป็นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสถานปฏิบัติงาน (Commitment to the employment practice)

การกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครูก็เ็พื่อให้ครูทุกคนดำเนินชีวิต ตามหลักมาตรฐานดังที่กำหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพ ต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ

อาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงอาชีพหนึ่ง จึงต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วย ในฐานะครูด้วย ในฐานะครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ต้องมีกิริยามารยาทที่งดงาม ครูต้องมีจรรยาบรรณและวินัยในตนเอง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติต

หทัยรัตน์ อ่อนวงศ์

"คุณภาพเด็ก เป็นเสมือนกระจกเงา สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของครู" การที่จะร่วมพัฒนาเด็กให้เกิดคุณภาพนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอย่างที่คิดกัน เพราะครูไทยก็ล้วนมีความรู้ความสามาถทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าตอนนี้ครูได้ใช้ความรู้ความาสามารถเต็มพลังทั้งกายและจิตใจแล้วหรือยัง เท่านั้นเอง

อาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูง หากครูมีจรรยาบรรและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ครูก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์โดยไม่ต้องไปหาแบบอย่างจากที่ไหนอีกเลย

เขียนมาดีแล้วครับสำหรับจรรยาบรรณครู แต่พวกแอบแฝงยังมีอีกเยอะในสังคมครู ทั้งจ้างทำผลงานเพื่อเงิน ไม่ใช่เพื่อเด็ก สอนไปวันๆไม่พัฒนาการเรียนการสอน ฝากช่วยกันประณามการกระทำของเหล่าครูพวกนั้นด้วยครับ สิ่งขัดต่อการที่กำลังจะพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นกำลังใจให้กับครูผู้อุทิศการสอนเพื่ออนาคตของประเทศชาติครับ

เป็นแนวทางที่ดีสำหรับครูในปัจจุบันเพราะอาชีพการเป็นครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีจรรยาบัน และการมีจรรยาบันก้อจะช่วยยกระดับอาชีพการเป็นครูให้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่าและแม่พิมพ์ของชาติที่ดีต่อไป

เปรมมิกา เทพอำนวย

เห็นด้วยค่ะ เพราะเด็กๆใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียน อยู่กับคุณครูมากกว่าอยู่ที่บ้าน (ไม่นับช่วงนอนหลับ)

ดังนั้นการที่พวกเขามีคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กก็มีแนวโน้มจะเป็นคนดี

ครูต้องรู้ในสิ่งที่จะสอนอย่างแท้จริง อย่าหยุดหาความรู้ ต้องรักและทุ่มเทในการทำงานค่ะ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ "อนาคตของโลกอยู่ในกำมือของครู"

ครูคือแบบอย่างที่ดีของศิษย์ ครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติ วินัยของศิษย์เริ่มต้นที่ครู ครูจึงควรมีจรรยาบรรณทั้งต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม

เห็นด้วยค่ะ เพราะครูเป็นตัวอย่างของเด็ก ถ้าครูไม่มีคุณภาพพอเด็กก็จะเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพไปด้วย

ชลธิชา หมื่นชำนาญ

เห็นด้วยค่ะ เพราะเด็กคือนาคตของชาติ และเด็กจะดีได้ก็ต้องมีแม่พิม์ที่ดีเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตค่ะ

เห็นด้วยค่ะ เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ

จรรยาบรรณทางการศึกษาเป็นสิ่งคัญที่สุดที่บุคคลทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม

ตั้งแต่ต่อตนเอง ความรู้ประสบการณ์สอนที่จะถ่ายทอดให้นักเรียน

ต่อวิชาชีพ ครูต้องปฏิบัติตามแบบแผนหรือข้อปฏิบัติของครูอย่างเคร่งครัด

ต่อนักเรียน ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทุกๆด้าน เช่น จะเป็นการออกแบบการเรียนที่รู้ที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของ

เด็ก บนหลักการที่ยืดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ต่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน

ต่อการปฏิบัติงาน ที่ครูต้องมีการวางแผน ระบบ และเป้าหมาย

รวมถึงต่อสังคมด้วย .....

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ "อนาคตของโลกอยู่ในกำมือของครู" ครูคือผู้สร้างอนาคตของชาติ วินัยของศิษย์เริ่มต้นที่ครู ครูศิษย์ก็ดีด้วย

สวัสดีนะครับ อ่านแล้วเข้าใจของคำว่าคุณครูได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นและรู้สึกว่าครูนี้คือแสงสว่างดวงที่ 2 รองจากแม่-พ่อจริงๆ อีกทั้งได้ครูที่ดีมีศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และหากครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วยแล้ว ยิ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อเด็กและตัวของคุณครูเองอย่างมหาศาล ดีใจด้วยกับข้อความด้านบนนี้ของครูนิดมากๆครับ ทั้งหมด ทั้งมวลล้านแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชมในการนำเสนอและเอาไปปฎิบัติจริงในการทำงานของครูทั่วประเทศ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ

กฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์

หากครูและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติได้ตามนี้ ประเทศชาติเจริญแน่นอนครับ

และที่สำคัญ ==> "ครู" จะต้องมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ "ครู" การพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับ

แม่พิมพ์ที่ดีย่อมหล่อหลอมผลผลิตออกมาดีคะ

การเป็นครูที่สั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี ลูกศิษย์ย่อมเจริญรอยตาม

รักและเคารพในหน้าที่ ชี้ทางที่ถูกให้เด็กได้เรียนรู้

การกระทำสำคัญกว่าการพูด ทำเป็นแบบอย่างเพื่อให้เด็กได้ทำตามในสิ่งที่ถูกที่ควร

เห็นด้วย ครูควรมีจริยธรรมอันดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งต่อไปเขาก็คืออนาคต ผู้กำหนดทิศทางของชาติต่อไป

ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อความและเนื้อเรื่องที่ดีๆและช่วยให้สังคมได้รับประโยชน์ ไม่เแพาะในส่วนของครู แต่ยังไปถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของครู นะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท