เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและกระบวนการกลุ่ม


 บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1.  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและกระบวนการกลุ่ม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและกระบวนการกลุ่ม   3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการพัฒนา ประชากรและตัวอย่างประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่ายาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ปีการศึกษา 2551  จำนวน  120  คน   ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่ายาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 จำนวน 60  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและกระบวนการกลุ่ม  2. ชุดกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและกระบวนการกลุ่ม 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัย  การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินทดสอบ ความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยของผู้เรียนก่อนการพัฒนา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามชุดกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและกระบวนการกลุ่มที่กำหนด  ทดสอบความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยของผู้เรียนหลังการพัฒนา  ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการศึกษานำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) และทดสอบค่าที ( t-test ) 

                 ผลการศึกษาพบว่า

                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและ ผลลัพธ์ โดยเฉลี่ย 82.77 /86.44  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80 / 80

                2. คะแนนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  และก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                3. หลังการพัฒนานักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในเรียนรู้

และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                4. คะแนนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.33 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ (คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

.....สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นางนิพาภรณ์  อินทรสุวรรณ โทร 0810834313....

หมายเลขบันทึก: 434320เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2011 12:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 22:47 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (8)

น่าสนใจมากค่ะ  เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้แก่เด็กไทย ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กไทยโดยภาพรวมยังอ่อนอยู่มาก

เป็นวิธีที่ดีมากค่ะอาจารย์ ขอบคุณค่ะที่เผยแพร่ให้เพื่อนครูด้วยกัน

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ดีมากค่ะ

เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ มากค่ะ

     

 

 

เป็นนวัตกรรมที่ดีมาก ตรงตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคการปฏิรูปการศึกษา

น่าสนใจค่ะ ถ้าเพิ่มตัวอย่างจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

น่าสนใจมาก ค่ะ ช่วยลดโคงงานที่สัง่เด็ก ด้วยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี