ความในใจเรื่องหลักสูตรครู 6 ปี (ตอนจบ)

ประเทศไทยควรมีหลักสูตรผลิตครูอย่างไร ?

          3.  ประเทศไทยควรมีหลักสูตรผลิตครูอย่างไร ?

          หลักสูตรการผลิตครูของประเทศไทยแตกต่างกับประเทศอื่นๆ เพราะมีบริบทและวิวัฒนาการต่างกัน ดังนั้น หลักสูตรผลิตครูในประเทศไทยจึงควรมีความหลากหลาย ดังนี้

  1. มีหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี เช่นเดียวกับในอดีต และเหมือนนานาประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ กรณีนี้ต้องกลับมาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรใหม่
  2. มีหลักสูตรครูปริญญาตรี 5 ปี เช่นปัจจุบัน แต่ต้องปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา ให้สามารถเรียนต่อปริญญาโทอีกเพียง 1 ปี
  3. มีหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท 6 ปี โดยกำหนดเกณฑ์ให้ผู้ที่เรียนครบตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของปริญญาตรี (4 ปี) หรือปริญญาตรี 5 ปี สามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาในระดับนั้นๆ ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนหรือไม่ประสงค์จะเรียนจนสำเร็จปริญญาการศึกษาระดับปริญญาโท
  4. มีหลักสูตรปริญญาตรี + ปริญญาโท (4+2) เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ได้เรียนปริญญาโททางการศึกษาอีก 2 ปี

ข้อเสนอข้างต้นเป็นแนวทางการแก้ปัญหาตามบริบทการผลิตครูแบบไทยๆ ที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลก

  

          หลักสูตรครูปริญญาตรีควบปริญญาโท 6 ปี เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูให้สูงขึ้น และแก้ปัญหาที่สร้างความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนศักดิ์และสิทธิของการเรียนวิชาชีพครูทั้ง 2 รูปแบบ ตามที่กล่าวมาแล้ว ควรเริ่มต้นใช้หลักสูตรกับนักศึกษาทุนครูยุคใหม่ (พันธุ์ใหม่) สำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ที่ต้องตระหนักถึงความพร้อม ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรมีการวางแผนและกำหนดขั้นตอนเพื่อการปฏิบัติที่ชัดเจน

 

          ส่วนการใช้ผลผลิตครูที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาทางการศึกษาใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูในระดับการศึกษาใด ควรมีการกำหนดนโยบายร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยรวมของคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

รับข้อมูลข่าวสารต่อครับ ;)...

สมชาย
IP: xxx.51.87.87
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เครพและนับถืออย่างยิ่ง

คําว่าครูนั้นในความรู้สึกและทราบสัมผัสได้...ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าต่อชีวิตมากครับแต่สําหรับท่านอื่นจะคิดอย่างไรผมทราบบ้างและไมทราบบ้างก็ดี...แต่ใจไม่ดีเลยครับ

เพราะอย่างที่ผมคิดไว้ว่าผมถีอว่าคุณครูคือท่านที่มีความรู้และคววามสามารถที่สุดแล้วในเรื่องต่างๆของชีวิตครับ ...คุณครู

เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

ขอบคุณมากค่ะในข้อมูลการผลิตครูทั้ง ๓ ตอน ในฐานะศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ และผู้ทำหน้าที่ครู ภาระงานในการสร้างคนยิ่งใหญ่ มีรายละเอียด ในความคิดเห็นส่วนตัวครูเก่ง ยังไม่สำคัญเท่ากับครูดี คำว่า "ครูดี" ครูที่ประพฤติดี คิดดี แสดงสิ่งดี และมีเรื่องราวดีอยู่ในตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้หลักสูตรครูที่ให้จะเน้นให้ตัว K ในสายวิชาเอก แต่ทักษะอื่นๆ จำเป็นมากมายในการเป็นครูค่ะ