น้ำทิพย์ สุโพธิ์ภาค

ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
Usernamepoesh_pream
สมาชิกเลขที่125911
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล

ด้วยข้าพเจ้านางน้ำทิพย์  สุโพธิ์ภาค    ตำแหน่ง    ครู   หน่วยงานการศึกษา โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  ได้รับเงินเดือน   10,770   บาท

ประวัติส่วนตัว

 1. เกิดวันที่   6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2520
 2. วุฒิ  ปริญญาตรี  (วท.บ.)  วิชาเอก  คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร)
 3. กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

ประวัติการรับราชการ

 1. เริ่มรับราชการ  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วยโรงเรียน บ้านหนองมะค่า  สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2    ตั้งแต่วันที่   11 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2548
 2. ปัจจุบันดำรง  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา   อ.มวกเหล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2    ตั้งแต่  พ.ศ.2551
 3. ปัจจุบัน สอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  จำนวน  20  คาบต่อสัปดาห์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. Master Teacher  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้คะแนนระดับสูง ปีการศึกษา 2553  ระดับประเทศ
 2.  ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้     และครูรางวัลเกียรติยศ   (Teacher Awards)   ในปีการศึกษา 2550   สาขาคณิตศาสตร์
 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1ระดับเหรียญทอง ในการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2  ในวันที่   24  พฤศจิกายน  2552  และเป็นตัวแทนไปประกวดแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ปีการศึกษา 2552
 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเหรียญเงิน ในการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3  ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ เด็กไทย คิดคล่อง สมองดี ”  ครั้งที่ 59  ในวันที่   22  ธันวาคม  2552    ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2552
 5. ได้รับรางวัลชนะ  ระดับเหรียญทอง  ในการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2  งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ในวันที่   31  กรกฎาคม  2550    ณ โรงเรียนชลบุรี  “ สุขบท ”   จังหวัดชลบุรี   ปีการศึกษา 2550
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง ในการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  ในวันที่  8  กรกฎาคม  2550  และเป็นตัวแทนไปประกวดแข่งขัน  ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ปีการศึกษา 2550
 7. ได้รับรางวัลระดับทองแดง ประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2   ปีการศึกษา  2549