เสวนายามเช้า...ของกองวิจัยฯ (จุดอ่อน จุดแข็ง ของ KM 3 แผน 3 ทีม)


ฝึกคน ฝึกตน...สิ่งสำคัญก็คือ ต้องฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกนำเสนอ และฝึกสรุป เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง

   ครั้งที่ 4 ของการจัดเวทีเสวนายามเช้า หรือเวที Morning Talk ในปีงบประมาณ 2554 ที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเองภายใต้ชื่อเรื่อง “จุดอ่อน จุดแข็ง ของ KM 3 แผน 3 ทีม” ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

   การสร้างเวทีเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็คือ การจัดเวทีเสวนายามเช้า...หรือ Morning Talk มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการทำกิจกรรมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในกองวิจัยฯ ทั้งฝ่ายบริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

  การจัดเวที Morning Talk ในปีงบประมาณ 2554 เราได้จัดเป็นครั้งที่ 4 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ทีมงานย่อยฯ ของ KM จำนวน 3 ทีมได้มานำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ การทำกิจกรรมที่กองวิจัยฯ จะทำร่วมกันภายในกอง และกิจกรรมที่กองวิจัยฯจะให้บริการหรือสนับสนุนกับหน่อยงานย่อยต่าง ๆ ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแต่ละทีมงานย่อยได้จัดส่งผู้แทนของแต่ละทีมออกมานำเสนอข้อมูลที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมตนเอง ทั้งในเรื่องของการทำงานตามแผนการจัดการความรู้ และเรื่องของการทำงานร่วมกันของสมาชิกภายในทีมตนเองให้กับทุกคนได้รับทราบ จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่า “จุดอ่อน จุดแข็ง ของ KM 3 แผน 3 ทีม” คือ

          ทีมที่ 1 การพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย คุณศศิพงศ์ ทิวาวงศ์ ซึ่งเป็นแกนหลักของทีมงานในการนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สมาชิกในทีมของตนเองได้เห็นพ้องต้องกัน ส่วนผลสรุปที่เกิดขึ้นจากเวทีดังกล่าวก็คือ เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกองวิจัยฯ ให้ใช้งานได้เป็น (โดยเฉพาะนักวิชาการ) การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม/ฝ่ายเท่านั้น ดังนั้น ในปี 2554 จึงพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ถึงรายบุคคล

          ทีมที่ 2 จิตอาสา นำเสนอโดย คุณวริษฐา ขยายศรี และ คุณอารมณ์ ลิเหล็ก   ในการนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สมาชิกในทีมของตนเองได้เห็นพ้องต้องกัน ส่วนผลสรุปที่เกิดขึ้นจากเวทีดังกล่าวก็คือ เห็นควรให้มีการดำเนินงาน คือ 1) จัดเวทีเพื่อหา (สร้าง) ข้อตกลงร่วมในบทบาทของจิตอาสา 2) จัดกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำร่วมกัน และ 3) จัดให้มีการประชา สัมพันธ์หรือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้คิดค้นขึ้นมาในปี 2554

          ทีมที่ 3 สนับสนุนงานวิชาการ นำเสนอโดย คุณภัคกัญญา โสมภีร์ ในการนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สมาชิกในทีมของตนเองได้เห็นพ้องต้องกัน ส่วนผลสรุปที่เกิดขึ้นจากเวทีดังกล่าวก็คือ เห็นควรให้มีการดำเนินงาน คือ 1) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ 2) จัดเวทีให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ได้แก่ เวที KM สัญจร เวที R2R 3) จัดให้มีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการเขียนผลงานวิชาการให้ครอบคลุม 4) สร้างแรงกระตุ้น/แรงจูงใจโดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ 5) จัดให้มีการให้คำปรึกษาออนไลน์/คลินิกเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้คิดค้นขึ้นมาในปี 2554

   การจัดเวที Morning Talk ในครั้งที่ 4 จึงเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดย เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกัน โดยเฉพาะร่วมกันนำความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้นำออกมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เวทีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนดูแลโดย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (ผอ. สุกัญญา อธิปอนันต์) เจ้าภาพหลักในการจัดเวทีเกี่ยวกับอาหารการกินและการบันทึกเนื้อหาสาระก็คือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ส่วนผู้จัดการ/รับผิดชอบก็คือ KM Team ของกองวิจัยฯ โดยเวทีดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง และหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพค่ะ

 คุณศศิพงศ์ ทิวาวงศ์ ผู้แทนทีมที่ 1

 คุณวริษฐา ขยายศรี และคุณอารมณ์ ลิเหล็ก ผู้แทนทีมที่ 2

 คุณภัคกัญญา โสมภีร์ ผู้แทนทีมที่ 3

 เวทีนี้...เป็นของพวกเราค่ะ

 ตั้งใจกันน่าชมจริง ๆ...

 ขำ ๆ ..อะไรกัน (ลุ้น ๆ คนนำเสนอ)

 ผลงานของคุณบันทึก..สดๆในเวทีนี้ค่ะ

 ผอ. สุกัญญา อธิอนันต์ (ผู้สนับสนุน)

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 431365เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2011 11:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี